• art. 9 ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1567)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1568)

• rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1572)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+" (DzU z 6 września 2017 r., poz. 1698)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (DzU z 6 września 2017 r., poz. 1699)

• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (DzU z 6 września 2017 r., poz. 1704)

• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (DzU z 6 września 2017 r., poz. 1705)