fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Gmina nie może zmienić stanowiska ws. podatku

www.sxc.hu
Wójt posiada kompetencje jedynie do wydawania interpretacji przepisów o podatkach lokalnych. Ich zmiana jest wyłączną domeną ministra finansów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w niedawnym wyroku nie uznał kompetencji burmistrza do zmiany z urzędu błędnej – jego zdaniem – interpretacji.

Przypomnijmy, że indywidualne interpretacje prawa podatkowego zasadniczo wydaje minister finansów (w jego imieniu dyrektorzy wybranych izb skarbowych, gdyż minister skorzystał z możliwości delegacji tej kompetencji).

Minister może też z urzędu zmienić interpretację, jeśli uzna, że jest ona nieprawidłowa. Minister, zgodnie z art. 14e ordynacji podatkowej, stwierdzając tę nieprawidłowość, uwzględnia w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, jest to jednak wyliczenie przykładowe i minister finansów może zmienić z urzędu interpretację po prostu wtedy, gdy uzna ją za błędną.

Ordynacja podatkowa daje kompetencje do wydawania interpretacji również wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, stosownie do ich właściwości. Chodzi o podatki lokalne, które trafiają do gminnej kasy, w tym podatek od nieruchomości.

Ordynacja podatkowa nie zawiera żadnych szczególnych przepisów dotyczących możliwości zmiany tych interpretacji lokalnych. Stwierdza tylko, że w zakresie nieuregulowanym w dwóch krótkich zdaniach opisujących interpretacje gminne stosuje się pozostałe przepisy o interpretacjach. To ogólne stwierdzenie stało się osią sporu podatnika z gminą.

Spółka zapytała burmistrza o sposób obliczenia podatku od nieruchomości od części wspólnej nieruchomości. Chodziło o ustalenie odpowiedzialności za podatek po wydzieleniu z większej nieruchomości dwóch lub kilku mniejszych lokali i przejęciu własności jednego z nich przez osobę trzecią. Po takiej operacji – ze względu na błędne zapisanie formuły matematycznej w jednym z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – znacznie obniża się wysokość podatku.

Burmistrz wydał interpretację potwierdzającą korzystne dla spółki i wprost wynikające z przepisu jego rozumienie.

Po jakimś czasie z urzędu zmienił tę interpretację.

Spółka zaskarżyła tę zmianę do sądu administracyjnego.

Obok zarzutów merytorycznych podniosła też, że burmistrz nie może dokonać takiej zmiany. Ordynacja podatkowa zastrzega tu wyłączność dla ministra finansów.

Burmistrz ripostował, powołując się właśnie na przepis mówiący o odpowiednim stosowaniu regulacji dotyczących interpretacji wydawanych przez ministra finansów. Skoro minister na wniosek wydaje interpretacje i po stwierdzeniu ich nieprawidłowości może z własnej inicjatywy je zmienić, to burmistrz też może zmienić wydaną przez siebie interpretację dotyczącą podatku lokalnego.

Sąd zakwestionował to stanowisko.

– Doszukiwanie się w drodze takiej wykładni czy wręcz analogii upoważnienia dla prezydenta miasta do zmiany interpretacji w istocie prowadzi do niedopuszczalnego domniemania kompetencji – stwierdził WSA w Łodzi.

Sąd wyjaśnił, że ustawa wprost, bezpośrednio i wyraźnie przyznaje takie prawo tylko ministrowi finansów, nie wskazując innych organów uprawnionych.

sygnatura akt: I SA/Łd 920/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA