fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Brak kompetencji do załatwienia sprawy nie może oznaczać bezczynności organu

123rf
Organ, do którego wpłynęło podanie, ma obowiązek zbadać swoją właściwość w danej sprawie. W razie stwierdzenia braku właściwości, powinien przesłać to podanie odpowiedniemu organowi i zawiadomić o tym osobę, która je wniosła.

Do wójta wpłynęło podanie w sprawie, która nie należy do jego kompetencji. Czy w przypadku, gdy wójt nie zareaguje na to podanie, będzie to oznaczać jego bezczynność?

Tak.

Obowiązki organu w sytuacji, gdy wniesione do niego podanie pozostaje poza zakresem jego właściwości, określają art. 65-66 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Jeżeli organ, do którego wpłynęło podanie, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je do właściwego organu, jednocześnie zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.

Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie (art. 65 § 1 k.p.a.). Niezbędnym warunkiem zastosowania tego przepisu jest precyzyjne ustalenie treści podania. Dopiero po określeniu rzeczywistych intencji autora podania, treści zgłoszonego przez niego żądania oraz organu właściwego rzeczowo, miejscowo i instancyjnie w danej sprawie, przekazuje się podanie temu organowi (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 stycznia 2018 r., sygn. IV SA/Wa 1636/17, LEX nr 2473648).

Organ, który uznaje się za niewłaściwy w przypadku danego podania, powinien przekazać je właściwemu organowi niezwłocznie (por. art. 35 k.p.a.). Zawiadomienie o przekazaniu sprawy według właściwości, sporządzone przez organ na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., nie ma cech postanowienia i nie przysługuje na nie zażalenie (por. np. wyrok WSA w Gliwicach z 20 marca 2019 r., sygn. I SA/Gl 1313/18, LEX nr 2645567). Inaczej trzeba postąpić w przypadku, gdy wniesione podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, a organ, do którego wpłynęło to podanie, jest właściwy do rozpoznania tylko części z nich. W takim przypadku organ powinien rozpoznać sprawy należące do jego właściwości oraz zawiadomić wnoszącego podanie, że w pozostałych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu (por. art. 66 § 1-2 k.p.a.).

Tylko w sytuacji, gdy podanie wniesiono do niewłaściwego organu, a na podstawie danych podania nie można ustalić właściwego organu albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, zwraca się podanie wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (por. art. 66 § 3-4 k.p.a.).

W orzecznictwie przyjmuje się, że organ, który - mimo swojej niewłaściwości w sprawie - nie podejmuje działań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65-66 k.p.a., pozostaje w bezczynności (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2016 r., sygn. I OSK 2122/14, LEX nr 2082514). W razie bezczynności organu stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia (por. art. 37 k.p.a.).

Ponaglenie wnosi się: do organu wyższego stopnia - za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. W każdym czasie po wniesieniu ponaglenia strona może także wnieść skargę na bezczynność do sądu administracyjnego (por. art. 53 § 2b ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę na bezczynność można wnieść bez oczekiwania na rozpoznanie ponaglenia (por. m.in. wyrok NSA z 25 września 2018 r., sygn. II OSK 1659/18, LEX nr 2573182).

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna: art. 19, art. 37, art. 65-66 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

art. 53 § 2b ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA