fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Przed przeprowadzeniem konsultacji społecznych trzeba określić ich tryb

123RF
Mieszkańcom należy przekazać adekwatne wyjaśnienia, umożliwić im wyrażenie opinii, a następnie rozważyć zgłoszone przez nich zastrzeżenia.

- Podjęcie uchwały przez radę gminy powinno być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Czy za wystarczające można uznać podanie informacji i wyjaśnień na temat projektu uchwały do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej jednego z radnych?

Nie.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) w wypadkach przewidzianych ustawą trzeba, a w innych sprawach ważnych dla gminy można przeprowadzać na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała rady gminy (art. 5a ust. 2 u.s.g.). Uchwała w sprawie konsultacji powinna określić termin i miejsce ich przeprowadzenia, reguły ustalania wyników i formę przekazywania ich mieszkańcom. Do kompetencji rady nie należy ustalanie kto jest uprawniony do udziału w konsultacjach. Ustawodawca wskazał, że to uprawnienie przysługuje mieszkańcom gminy, bez ograniczeń i odsyłania w tym zakresie do innych aktów prawa.

Na kwalifikację danej osoby jako mieszkańca gminy nie wpływa w żaden sposób np. jej wiek, związana z nim zdolność do czynności prawnych, pozbawienie praw publicznych czy brak zameldowania (por. m.in. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 września 2016 r., znak P-1.4131.223.2016.AB, Dz. Urz. woj. zach. z 2016 r., poz. 3780).

Również nakładanie obowiązku podania numeru PESEL w procedurze konsultacyjnej jest nieuzasadnione, gdyż ten numer nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania (por. np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 27 lipca 2017 r., znak P-II.4131.2. 130.2017, Dz. Urz. woj. podkarp. z 2017 r., poz. 2799). Przeprowadzenie konsultacji powinno obejmować nie tylko podanie projektu uchwały do publicznej wiadomości, ale także przekazanie mieszkańcom adekwatnych wyjaśnień i umożliwienie im wyrażenia opinii. Konieczne jest stworzenie realnych możliwości sformułowania przez mieszkańców uwag lub propozycji, a także rozważenie tych propozycji czy zastrzeżeń (por. np. wyrok WSA w Krakowie z 4 września 2018 r., sygn. III SA/Kr 288/18, LEX nr 2541150). W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 listopada 2015 r. (sygn. II OSK 518/14, LEX nr 1990846) przyjęto, że choć ustawodawca nie nakazuje wprost zachowania wymogu tajności przy procedurze konsultacji, to jednak każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.

W orzecznictwie podkreśla się, że jeżeli informacje na temat planowanej uchwały zostały uprzednio podane do wiadomości mieszkańców za pomocą strony internetowej jednego z radnych, to nie można uznać tego za wystarczające do spełnienia wymogu poprzedzenia podjęcia danej uchwały konsultacjami z mieszkańcami. Niewystarczające, jako przeprowadzenie konsultacji społecznych, byłoby także np. ogólne poinformowanie mieszkańców o planowanej uchwale przy okazji zebrań zwoływanych w innej sprawie (por. np. wyrok WSA w Krakowie z 15 lutego 2019 r., sygn. III SA/Kr 1324/18, LEX nr 2625346).

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA