fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Odszkodowania z OC za szkodę koparki poza drogą nie będzie

www.sxc.hu
Celem obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie jest objęcie zakresem ochrony wszelkich szkód wywołanych ruchem pojazdów wolnobieżnych, lecz związanych z ruchem drogowym – orzekł Sąd Rejonowy w Sokółce.

Podczas wykonywania przyłącza sanitarnego do domu mieszkalnego operator koparki, uszkodził linię kablową niskiego napięcia. Właściciel koparki został obciążony kosztami koniecznej naprawy, i o jej zwrot zwrócił się do firmy ubezpieczeniowej, gdzie miał wykupioną polisę OC na ten pojazd.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, iż szkoda powyższa powstała w wyniku zdarzenia nieobjętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Sprawa trafiła do sądu. Podczas rozprawy pełnomocnik ubezpieczyciela podtrzymał stanowisko firmy, tłumacząc, że właścicielowi koparki nie przysługuje odszkodowanie z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia, ponieważ w chwili zdarzenia koparka nie spełniała funkcji komunikacyjnej lub transportowej.

Osią sporu w opisywanej sprawie, była więc kwestia czy koparka w chwili zdarzenia pozostawała w ruchu w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, czyli czy zdarzenie to objęte było odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Rozpatrujący powództwo Sąd Rejonowy w Sokółce (sygn. akt I C 311/14) zaznaczył na wstępie, iż pojęcie ruchu w rozumieniu powyższej ustawy nie jest tożsame z pojęciem ruchu mechanicznego. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadzenie pojazdu do ruchu oznacza wprowadzenie pojazdu na drogę w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, a więc na wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt (art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Tymczasem, jak zauważył sąd w opisywanej sprawie ruch koparki nie tylko nie odbywał się na drodze, a na terenie posesji prywatnej, lecz zarazem nie miał nawet na celu wprowadzenia pojazdu na drogę, a związany był wyłącznie z wykonywaniem prac ziemnych. - Tym samym nie zaistniała przesłanka odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów pojazdu wskazana w art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, bowiem pojazd nie został wprowadzony do ruchu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – uznał sąd.

Na potwierdzenie swojego poglądu Sąd Rejonowy w Sokółce przywołał treść art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym przepisem, posiadacz pojazdu wolnobieżnego (do których zaliczane są również koparki) obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu przed jego wprowadzeniem do ruchu pojazdów. – Same wykonywanie pracy przez pojazd wolnobieżny – w tym po uruchomieniu silnika - nie łączy się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu, a taki obowiązek powstaje dopiero w chwili jego wprowadzenie na drogę w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym – wyjaśnił sąd, stwierdzając jednocześnie, iż "celem obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie jest objęcie zakresem ochrony wszelkich szkód wywołanych ruchem pojazdów wolnobieżnych, lecz związanych z ruchem drogowym, w szczególności z komunikacją i transportem".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA