fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Większość danych z oświadczeń majątkowych jest jawna

Fotolia.com
- Po złożeniu oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządu gminnego wójt odpowiada za udostępnienie jawnych danych zawartych w ich oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy przepisy określają w jakim terminie musi nastąpić to ujawnienie?

Nie.

Zgodnie z art. 24i ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Oświadczenia większości funkcjonariuszy samorządu gminnego (np. zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy) są składane wójtowi. Radny składa jednak oświadczenie przewodniczącemu rady gminy, a wójt i przewodniczący rady gminy – wojewodzie, w związku z czym zastrzeżono, że wojewoda i przewodniczący rady przekazują wójtowi kopie oświadczeń, które im złożono.

Wójt odpowiada za to, aby jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych funkcjonariuszy samorządu gminnego zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP), o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.). Warunkiem publikacji oświadczeń wójta i przewodniczącego rady gminy jest przekazanie kopii tych oświadczeń wójtowi przez wojewodę. W u.s.g. nie określono terminu, w jakim oświadczenia powinny być zamieszczone w BIP, ale przyjmuje się, że trzeba to zrobić niezwłocznie. Nie należy wstrzymywać się z publikacją np. do czasu zakończenia analizy danych zawartych w oświadczeniu, dokonywanej zgodnie z art. 24h u.s.g. W art. 23 u.d.i.p. zastrzeżono, że kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Podkreśla się także, że brak udostępnienia oświadczenia majątkowego w BIP nie powoduje, że to oświadczenie nie ma waloru jawności. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 września 2016 r. (sygn. IV SAB/Wr 115/16, LEX nr 2172339) zwrócono uwagę, że oświadczenie majątkowe staje się jawne z chwilą jego złożenia, w związku z czym – w razie nieopublikowania go w BIP – musi być udostępnione na wniosek (por. art. 10 u.d.i.p.).

Osoba składająca wniosek o udostępnienie nieujawnionego w BIP oświadczenia majątkowego nie musi wykazywać się interesem prawnym czy faktycznym, aby otrzymać taką informację. Ze złożonego przez nią wniosku musi wynikać tylko, że żąda informacji publicznej (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2019 r., sygn. I OSK 1742/18, LEX nr 2608700). Informację publiczną, która może być niezwłocznie udostępniona, trzeba udostępnić w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 24i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 506)

podstawa prawna: art. 8-9, art. 10, art. 23 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. DzU. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (DzU z 2007 r. nr 10, poz. 68)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA