fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Opodatkowanie zamiany zabudowanej działki przez gminę

123RF
Nie należy różnicować sytuacji, gdy podatnik wynajmuje budynek od wykorzystywania go do celów własnej działalności gospodarczej. W obu przypadkach dochodzi do pierwszego zasiedlenia, a więc dostawa po upływie dwóch lat jest zwolniona z VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2016 r., znak IBPP1/4512-562/16-4/AR rozstrzygnął sprawę dotyczącą właściwej stawki VAT dla dokonywanej przez gminę transakcji zamiany działki. We wniosku o interpretację gmina wskazała, że jest podatnikiem podatku VAT od 2010 r. z tej części działalności, która nie dotyczy wykonywania zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. W 2016 r. zamierza dokonać zamiany działki z osobą fizyczną, będącą właścicielem nieruchomości gruntowej oraz budynków. Działka jest własnością gminy od 2003 r. i została nabyta w drodze umowy darowizny. Powstała ona w wyniku podziału innej działki. Na działce znajdują się budynki i budowle służące oczyszczaniu ścieków. Budynki zostały wybudowane w latach 50-tych XX w. i wyremontowane w 1983 r. Gmina przekazała w nieodpłatne użytkowanie oczyszczalnię w marcu 2004 r. Od momentu otrzymania budynków i budowli (październik 2003 r. do marca 2004 r.) gmina wykorzystywała budynki i budowle do zadań własnych – oczyszczanie ścieków komunalnych. Budynki i budowle nie były przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.

Od kwietnia 2004 r. do września 2014 r. budynki i budowle były wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), który jest odrębnym podatnikiem VAT. Przekazanie przez gminę oczyszczalni ścieków w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30 proc. wartości początkowej danego budynku/budowli. W 2008 r. ZGK otrzymał od gminy dotację na rekonstrukcję biobloków oczyszczalni ścieków. Wartość ulepszenia nie przekraczała 30 proc. wartości początkowej biobloków. Gmina wskazała ponadto, iż nie posiada wiedzy, kto ponosił w 1983 r. wydatki na remonty kapitalne budynków i budowli.

Pytanie gminy dotyczyło możliwości zastosowania transakcji zamiany gruntów zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a także prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wskazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki bieżące poniesione w związku z planowaną zamianą gruntów (podział geodezyjny, akt notarialnych, operat szacunkowy itp.), w przypadku, gdyby gminie nie przysługiwało zwolnienie z podatku VAT przy zamianie działek.

Gmina w swoim stanowisku wskazała, że pomimo iż dostawa budynków i budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, to z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowych budynków i budowli oraz nieponiesienia przez gminę wydatków na ich ulepszenie w wysokości wyższej niż 30 proc. - dostawa ta będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto w przypadku, gdyby dostawa gruntu była opodatkowana stawką 23 proc., wówczas gmina będzie miała możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego wskazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki bieżące poniesione w związku z planowaną zamianą gruntów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. W swoich rozważaniach organ omówił zagadnienie pierwszego zajęcia budynku i doszedł do wniosku, że w przedstawionym stanie faktycznym dostawa gruntu planowana przez gminę nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Tym samym zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla planowanej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a nie pkt 10a – jak wskazała gmina. Gmina wykorzystywała bowiem budynki i budowle do celów działalności opodatkowanej związanej z oczyszczeniem ścieków komunalnych. Następnie obiekty te były używane przez ZGK, któremu wnioskodawca przekazał je do używania.

Komentarz

Janina Fornalik, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP

Moim zdaniem w omawianej interpretacji indywidualnej organ zajął prawidłowe stanowisko. Uznał bowiem, że wykorzystywanie nieruchomości przez gminę w ramach działalności gospodarczej jako oczyszczalni ścieków oznacza, że doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu definicji art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT, czyli „oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich (i) wybudowaniu lub (ii) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej. Organ zastosował wykładnię prounijną tego przepisu, która skutkuje brakiem konieczności wypełnienia warunku „w wykonaniu czynności opodatkowanych". Jest to prawidłowe podejście, ponieważ nie powinno się różnicować sytuacji, gdy podatnik wynajmuje budynek od wykorzystywania go do celów własnej działalności gospodarczej – w obu przypadkach dochodzi do pierwszego zasiedlenia, a zatem dostawa po upływie 2 lat podlega zwolnieniu z VAT (z opcją wyboru opodatkowania). Powyższa linia orzecznicza została zapoczątkowana w wyroku NSA z 14 maja 2014 r., sygn. I FSK 382/14, i jest słusznie implementowana w interpretacjach organów podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA