fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Matura 2019: można sprawdzić, czy egzaminator się nie pomylił

Fotorzepa, Łukasz Solski
Zdający, którzy nie zgadzają się z uzyskaną iczbą punktów, mają prawo sprawdzić, czy egzaminator dobrze ich ocenił.

W tym roku egzaminu maturalnego nie udało się zaliczyć 48 174 osobom, czyli co piątemu absolwentowi szkoły średniej. Na część z nich czeka poprawka w sierpniu. Jej zaliczenie umożliwia jeszcze udział we wrześniowej rekrutacji na studia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała, że prawo do poprawki ma 31 883 tys. maturzystów, którym w maju powinęła się noga. Dla 16 291 tys. osób tegoroczna matura już definitywnie zakończyła się wynikiem negatywnym.

Jeden do poprawy

Do poprawki może podejść osoba, której nie udało się zaliczyć tylko jednego egzaminu. Aby do niej przystąpić, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył najpóźniej do 11 lipca (wzór jest na stronie CKE).

Informacja o miejscu egzaminu poprawkowego zostanie opublikowana na stronie macierzystej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 9 sierpnia br. Poprawkowa część pisemna odbędzie się 20 sierpnia. Ustną – z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych zaplanowano na 20 i 21 sierpnia.

Rozczarowani będą sprawdzać

Liczba uzyskanych punktów jest kluczowa przy rekrutacji na studia. Dlatego też wielu maturzystów rozczarowanych wynikiem sprawdza, czy egzaminator nie popełnił błędu w ocenie.

Pierwszym etapem weryfikacji jest wgląd do prac egzaminacyjnych. W ubiegłym roku z takim wnioskiem wystąpiło 19 149 zdających w maju egzamin dojrzałości. Najwięcej dotyczyło arkuszy z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki na poziomie podstawowym. O wgląd do pracy z biologii wystąpiło 5491 osób, chemii 4861, a matematyki 2992 maturzystów.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Tegoroczni maturzyści mogą to zrobić do 4 stycznia 2020 r.

Prośba powinna być skierowana do dyrektora właściwej OKE. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu, a dyrektor Komisji ma pięć dni na określenie daty, kiedy maturzysta będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Co ważne, od 2016 r. maturzyści mają także prawo do zrobienia zdjęć arkuszy. Nie można jednak pracy kopiować.

W sytuacji, gdy maturzysta uzna, że jego praca została źle oceniona, może złożyć wniosek o weryfikację sumy uzyskanych punktów. Mam na to dwa dni od momentu wglądu do pracy. Formularz jest dostępny na stronach OKE.

Weryfikacja powinna nastąpić w przeciągu siedmiu dni od daty wpływu wniosku. Dokonuje jej egzaminator wyznaczony przez dyrektora OKE. Nie może to być ta sama osoba, która sprawdzała pracę za pierwszym razem. O wyniku weryfikacji zdający dowiaduje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

W ubiegłym roku wnioski o weryfikację sumy punktów zostały złożone w odniesieniu do 4868 arkuszy. W przypadku 1507 arkuszy podwyższono liczbę punktów.

Odwołanie do Kolegium

Jeśli jednak wniosek o weryfikację zostanie rozpatrzony negatywnie, od 2017 roku maturzysta, który nie zgadza się z oceną swojej pracy maturalnej, ma możliwość odwołania się do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Odwołanie wnosi się do Kolegium za pośrednictwem dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpoznaniu wniosku o weryfikację sumy punktów.

Zdający zobowiązany jest wskazać w nim zadania, w zakresie których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów oraz uzasadnienie swoich twierdzeń. Należy w nim wskazać, że rozwiązanie zadań przez niego jest merytorycznie poprawne i spełnia warunki określone w poleceniu.

Dyrektor OKE przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie 28 dni.

Co wazne, rozstrzygnięcie Kolegium jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA