fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatki Specjalne

WFOŚiGW w Łodzi – inspiruje i finansuje ochronę środowiska w województwie łódzkim

Materiał powstał we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi 

Projekty inwestycyjne

Nazwa programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja;

Termin naboru:

od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.

Celem Programu

jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Budżet Programu

wynosi 4.000.000,00 zł., tj.: 2.000.000,00 zł na rok 2021 i 2.000.000,00 zł na rok 2022, przy czym kwota niewykorzystana w roku 2021 przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Beneficjent:

Jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno - ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy)

- właściciele, użytkownicy wieczyści lub inni użytkownicy nieruchomości posiadający tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane.

Nazwa programu: Wsparcie gospodarki ściekowej

Termin naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu, zaplanowanych przez Fundusz na dany rok.

Cel Programu:

poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie zadań mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Budżet Programu:

Budżet Programu na 2020 rok wynosi 40,0 mln zł, w tym:

-w formie pożyczki 28,0 mln zł

-w formie dotacji 12,0 mln zł

Beneficjent:

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Nazwa programu: EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

Termin naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu, zaplanowanych przez Fundusz na dany rok.

Cel Programu:

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych w inteligentne systemy sterowania oświetleniem.

Budżet Programu

wynosi 15.000.000,00 zł, w tym:

1) w formie pożyczki łącznie: 9.000.000,00 zł tj. 4.500.000,00 zł na rok 2020 i 4.500.000,00 zł na 2021

2) w formie dotacji łącznie: 6.000.000,00 zł tj. 3.000.000,00 zł na rok 2020 i 3.000.000,00 zl na 2021.

Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Beneficjent:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego.

Projekty nieinwestycyjne

Nazwa programu: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi

Termin naboru:

19.04-07.05.2021

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na obszarze województwa łódzkiego, służące dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania.

Budżet Programu

wynosi 12.000.000,00 zł, w tym:

a) w formie pożyczki: 4.800.000,00 zł, tj. 2.400.000,00 zł na rok 2021 i 2.400.000,00 zł na rok 2022;

b) w formie dotacji: 7.200.000,00 zł, tj. 3.600.000,00 zł na rok 2021 i 3.600.000,00 zł na rok 2022.

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 50.000,00 zł.

Beneficjent:

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego

Termin naboru:

10.05-31.05.2021

Zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego parków poprzez ich rewaloryzację, dostosowanie parków do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów przyrodniczych.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zabytków w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami będących parkami.Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania.

Budżet Programu

wynosi 8.000.000,00 zł, w tym:

a) w formie pożyczki: 3.200.000,00 zł, tj. 1.600.000,00 zł na rok 2021 i 1.600.000,00 zł na rok 2022;

b) w formie dotacji: 4.800.000,00 zł, tj. 2.400.000,00 zł na rok 2021 i 2.400.000,00 zł na rok 2022. Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego Zadania nie może być niższa niż 200.000,00 zł.

Beneficjent:

Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego lub inni właściciele parków.

Nazwa programu: Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

Termin naboru:

od 04.05.2020 r. do 31.09.2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych przez Fundusz w Budżecie Programu

Celem Programu

jest likwidacja zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych poprzez dofinansowanie kosztów usunięcia odpadów i gospodarowania nimi w przypadku, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

Budżet Programu

wynosi: 5.000.000,00 zł w tym:

w formie dotacji: 3.000.000,00 zł,

w formie pożyczki: 2.000.000,00 zł,

Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Beneficjent:

Podmioty wskazane w art. 26a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Nazwa programu:

Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Termin naboru:

od 20.04.2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2021 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych przez WFOŚiGW w Łodzi w budżecie Programu.

Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Budżet Programu

wynosi: 6.500.000,00 zł

Beneficjent:

Szpitale w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 295) będące podmiotami leczniczymi, prowadzone w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz spółek kapitałowych, których jedynymi wspólnikami są jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki udzielenia pożyczki wskazane w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW" na rok 2021 są następujące: dofinansowanie w formie pożyczki udzielane jest do 100 % kosztu kwalifikowanego zadania, oprocentowanie kształtuje się na poziomie 1,5% (przy obecnych stopach procentowych), okres spłaty do 15 lat. Okres karencji w spłacie, wliczany do okresu spłaty, nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania objętego umową dofinansowania. Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona, po spełnieniu określonych warunków, o których mowa ww. „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW" na rok 2021".

Decyzja w sprawie możliwości współfinansowania zadania podejmowana jest przez Fundusz każdorazowo na podstawie analizy złożonego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem planowanych do osiągnięcia efektów ekologicznych oraz z uwzględnieniem wszystkich regulacji w sprawie udzielania dofinansowania obowiązujących w Funduszu, w tym: oceny ekonomicznej i ustalenia zabezpieczeń oraz pomocy publicznej. Wymaganymi podstawowymi zabezpieczeniami pomocy finansowej udzielanej podmiotom są: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do bieżącego, aktualnego rachunku bankowego. Zabezpieczenia te, w zależności od wnioskowanej kwoty pożyczki i sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy uzupełniane są o inne, dodatkowe zabezpieczenia.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Łodzi:

www.wfosigw.lodz.pl

www.facebook.com/wfosigw.lodz

Materiał powstał we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA