fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Adaptacja lokali na mieszkania socjalne z odliczeniem VAT

www.sxc.hu
Opłaty za media uiszczane przez mieszkańców oprócz czynszu na podstawie indywidualnego zużycia, stanowią element kalkulacyjny ceny czynszu przez co powinny także być objęte zwolnieniem z VAT – uznał organ skarbowy.

W interpretacji z 14 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPP2.4512.770.2016. 2.EJu, dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez gminę na adaptację lokali przeznaczonych na mieszkania socjalne. Sprawa dotyczyła gminy, która realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020. Jego celem było utworzenie mieszkań socjalnych poprzez przebudowę i remont istniejącej infrastruktury gminnej.

Mieszkania te miały być przeznaczone dla osób, które uzyskały prawo do lokalu socjalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mające zmniejszoną zdolność do samodzielnej egzystencji, będące ofiarami zjawisk patologicznych, czy też nieposiadających wymaganej opieki ze strony najbliższych. Zgodnie z opisem stanu faktycznego we wniosku o interpretację lokale miały służyć jako mieszkaniowy zasób gminy i miały być wynajmowane na cele mieszkalne odpłatnie według stawek określonych w zarządzeniu wójta. Opłaty jakie będą zobowiązani wnosić najemcy obejmują czynsz oraz opłaty za media obliczane odrębnie od czynszu. Zużycie paliwa gazowego będzie obliczane w zależności od powierzchni lokalu na podstawie wskazania licznika głównego, natomiast zużycie wody i energii elektrycznej będzie obliczane według wskazań indywidualnych liczników.

Umowy na dostawę mediów zawierane będą przez gminę, przy czym gmina nie będzie doliczała marży do ceny dostaw ww. mediów. Gmina wskazała też, że budynek w którym znajdują się przedmiotowe lokale jest częściowo wykorzystywany także do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawa do odliczenia VAT z wydatków poniesionych na adaptację lokali na mieszkania socjalne, gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji w tym zakresie. Prezentując swoje stanowisko, stwierdziła, że prawo do odliczenia VAT nie będzie jej przysługiwało, gdyż poczynione zakupy będą związane w całości ze sprzedażą zwolnioną z VAT w postaci wynajmu lokali mieszkalnych, zatem nie wystąpi związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, dającymi prawo do odliczenia VAT.

Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który stanowisko gminy uznał za nieprawidłowe. Organ przyznał, że wynajem lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia z VAT, ale jednocześnie zwrócił uwagę na art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w sytuacji gdy podatnik biorący udział w świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W związku z tym, organ podatkowy poddał analizie kwestię, czy opłaty za media uiszczane przez mieszkańców oprócz czynszu na podstawie indywidualnego zużycia, stanowią element kalkulacyjny ceny czynszu przez co powinny także być objęte zwolnieniem z VAT. Analizując to zagadnienie organ odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa). W świetle tego wyroku doszedł do konkluzji, iż opłaty za media powinny być traktowane jako świadczenie odrębne, podlegające opodatkowaniu VAT według właściwych stawek. Tym samym, w ocenie dyrektora izby skarbowej, poniesione przez gminę wydatki na adaptację lokali na mieszkania socjalne będą częściowo związane z czynnościami opodatkowanymi VAT, zatem gminie będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia VAT.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego przedstawione w omawianej interpretacji jest kontrowersyjne. Organ podatkowy uznał bowiem, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z adaptacją lokali socjalnych wynika z faktu, iż gmina będzie dokonywać refakturowania na najemców kosztów eksploatacyjnych i z tego tytułu będzie wykazywać sprzedaż opodatkowaną. Przyjmując nawet za prawidłową tezę o odrębnym od czynszu refakturowaniu mediów według właściwych stawek VAT (co może budzić wątpliwości, jednak w stanie faktycznym wniosku nie zostały przedstawione wystarczające informacje dotyczące zapisów umownych, które pozwoliłyby na ocenę tego zagadnienia), trudno uznać za zasadne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków remontowych z uwagi jedynie na wykazywanie sprzedaży opodatkowanej w postaci refakturowanych kosztów eksploatacyjnych. W tym przypadku sprzedaż opodatkowana wynika jedynie z przerzucenia na najemców kosztów mediów, a zatem jedynie w odniesieniu do tych kosztów gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia. Zasadniczo stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w interpretacji może być korzystne dla podatników, gdyż wygenerowanie jakiejkolwiek sprzedaży z tytułu refaktury przez podatnika który nie wykonuje innych czynności opodatkowanych skutkowałoby prawem do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z prowadzoną działalnością. W omawianej sytuacji celem gminy było jednak potwierdzenie braku prawa do odliczenia VAT, a w konsekwencji uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowalny pokrywany z funduszy. Znacząco uprościłoby to rozliczenie funduszy. Natomiast zgodnie z interpretacją gmina powinna zastosować odpowiedni wskaźnik odliczenia podatku VAT, a dodatkowo dokonywać odpowiedniej korekty tego odliczenia w ciągu kolejnych 10 lat.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA