Celem projektu jest przystosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jej wejście w życie będzie miało wpływ na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych.

– Jednym z najważniejszych efektów projektowanej ustawy będzie poprawa jakości i upowszechnienie dostępu do wody przeznaczonej do spożycia, zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz usprawnienie zarządzania jakością i stratami wody, dzięki obowiązkowi prowadzenia oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz dokonywania oceny strat wody – wyjaśnia wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Czytaj więcej

Dr Paweł Grzesiowski: Rtęć w wodach Odry? To poważne zagrożenie dla ludzi

Nowelizacja między innymi doprecyzowuje kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia. Przewiduje także między innymi uregulowanie obowiązków dostawców wody, Wód Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury w postaci opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody.

Zgodnie z OSR dostawcy wody co sześć lat będą dokonywać oceny ryzyka i stosować środki zarządzania ryzykiem w strefie zasilania ujęcia wody oraz przekazywać właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawozdania o ocenie i zarządzaniu tym ryzykiem.

Ocena ryzyka będzie opiniowana przez właściwe jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dodatkowo właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą gromadzić sprawozdania od dostawców wody, a następnie, co sześć lat (po raz pierwszy do 12 lipca 2027 r., zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/2184) przekazywać sprawozdanie zbiorcze dla obszaru kraju do Komisji Europejskiej.

Projekt ustawy zakłada również, że przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin transpozycji dyrektywy (UE) 2020/2184 upływa 12 stycznia 2023 r.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne