Ministerstwo Rozwoju chce usprawnić zarządzanie zasobem Skarbu Państwa. W tym celu pracuje nad projektem zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nowe przepisy uelastyczniają procedury wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata. Starostowie nie będą musieli przesyłać do wojewody razem z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy aktualnych operatów szacunkowych. Dzięki temu ma być taniej i prościej. Nie będzie też konieczny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Czytaj także: Wyrok NSA ws. wywłaszczenia: należało ustalić, na jakiej podstawie doszło do przejęcia nieruchomości

Projekt przesądza również, że nieruchomość przekazana jako darowizna przez starostę wraca do powiatu, jeżeli nie została wykorzystano na cel, na jaki ją podarowano.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu, które muszą następnie zaakceptować wojewodowie, co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu. Mają znaleźć się w nich m.in. takie informacje, jak: zestawienie nieruchomości razem z powierzchnią gruntu oraz powierzchnią użytkową budynków, prognoza dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu.

Takie plany to nic nowego. Funkcjonowały przed 2016 r. Teraz Ministerstwo Rozwoju chce ich powrotu, ponieważ obecnie wojewodowie nie dysponują instrumentami prawnymi pozwalającymi na weryfikację czynności dokonywanych przez starostów w ramach gospodarowania nieruchomościami.

Przykładowo wojewoda nie może zobowiązać starosty do podjęcia określonych działań wobec konkretnej nieruchomości także w przypadku, gdy nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków. Zdaniem resortu taka sytuacja sprawia, że nadzór wojewodów nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów w niektórych przypadkach jest iluzoryczny. Ograniczeniem dla wojewodów jest również brak bezpośredniego dostępu do danych o nieruchomościach, którymi gospodarują i które ewidencjonują starostowie.

Nowe przepisy przewidują też, że nawet jeżeli sprzeciwi się jeden z właścicieli lokali, to wspólnota mieszkaniowa (powyżej trzech lokali) będzie mogła nabywać od samorządu grunt, dzięki któremu powiększy swoją posesję do pełnowymiarowej działki budowlanej. Dziś to duży problem. Zdarzają się wspólnoty mieszkaniowe, które mają wydzieloną działkę po obrysie budynku. Nie mają więc ani prawidłowego dojazdu do niej ani też miejsca na zlokalizowanie swojej infrastruktury, np. altany śmietnikowej.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ