Prokurator rejonowy złożył do WSA skargę na uchwałę rady, w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola. Organ zarzucił uchwale naruszenie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Nie spodobało mu się określenie konkretnych godzin w jakich mają odbywać się zajęcia bezpłatne.

Wyjaśnił, iż rada ustaliła, że zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od otwarcia placówki do godziny trzynastej. Poza tym czasem świadczenia i usługi miały by być realizowane odpłatnie, przy czym wysokość opłaty za naukę wynosiłaby jeden złoty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana miała zostać jako iloczyn stawki godzinowej, wskazanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka, ponad czas określony oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Prokurator stwierdził, że przepisy oświatowe przewidują jedynie kompetencje organu prowadzącego do ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, który nie może być krótszy niż pięć godzin dziennie oraz do ustalenia opłaty za świadczenia przedszkolne udzielone w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Dodał, iż organizację pracy przedszkoli w mieście określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, a na jego podstawie nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Zdaniem organu, uprawnienie rady gminy do ustalania godzin w jakich mają odbywać się zajęcia nie wynika z żadnego przepisu rangi ustawowej. Rada ma uprawnienie jedynie do ustalenia wysokości opłat oraz ustalenia ilości godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W odpowiedzi na skargę rada miasta wniosła o jej oddalenie, nie podzielając zarzutów prokuratora.

WSA 1 lipca 2015 roku stwierdził nieważność uchwały w całości. W wydanym wyroku wyraził pogląd, iż rada gminy ma uprawnienia jedynie do ustalenia wysokości opłat oraz ustalenia ilości godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Dodał, że skoro czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie może być krótszy niż pięć godzin, to rada gminy może tylko ustalić czas dłuższy i jest to jedyne jej uprawnienie dotyczące ustalania tego czasu.

Sąd wyjaśniał, iż jeżeli przedszkola według ustaleń dyrektora rozpoczynają pracę o różnych godzinach, to na terenie działania przedszkoli prowadzonych przez ten sam organ będą różnice w zakresie godzin oferowanych bezpłatnie. Zdaniem WSA, zakres kompetencji prawodawczej rady gminy nie uprawnia rady do określania konkretnych godzin, w taki sposób aby kompetencja ta została częściowo przerzucona na dyrektora przedszkola i aby na terenie obowiązywania uchwały przedszkola różniły się liczbą oferowanych godzin bezpłatnych (sygn. IV SA/Po 184/15).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.