Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wprowadza on  nowe regulacje prawne w art. 14d  i 14e tej ustawy i jest konsekwencją propozycji, aby część kosztów prowadzenia przez gminy przedszkoli wzięło na siebie państwo.

Dofinansowanie to ma być wypłacane w formie dotacji celowych.

Jak wynika z treści projektowanego  art. 14d,  gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  wychowania przedszkolnego: od  1 stycznia 2014 r.  dla dzieci  pięcioletnich objętych obowiązkiem  rocznego przygotowania przedszkolnego, a od 1 stycznia 2016 r. także dla dzieci czteroletnich  w  przedszkolach  i innych formach wychowania przedszkolnego.

Podziału środków przeznaczonych na dotacje dokona minister edukacji narodowej, a ich przekazanie do gmin nastąpi za pośrednictwem wojewodów.

Projektowana nowelizacja określa również sposób planowania w budżecie państwa wysokości środków na dofinansowanie tego zadania. Będzie ona ustalana jako iloczyn kwoty bazowej i liczby dzieci pięcioletnich, a od 2016 r. również czteroletnich objętych edukacją przedszkolną. Wysokość kwoty bazowej – na rok 2014 – została ustalona w wysokości 2651,36 zł.

etap legislacyjny: skierowano do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Czytaj także w serwisie:

» Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja