1.       Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?Moim zdaniem Unia Europejska jest unikalnym przykładem budowania organizacji międzynarodowej poprzez integrację państw członkowskich i sukcesywne poszerzanie zakresu wspólnych polityk. Unia Europejska zmierza do doskonalenia tego unikalnego modelu "trzeciej drogi" integracji, który plasuje się pomiędzy siecią państw, a ustrojem federacji. I to jest pozytywny proces.2.       Euro. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Jestem zwolennikiem stanowiska, iż Polska powinna wejść do strefy euro w najbliższym korzystnym dla siebie terminie. Dotyczy to zarówno sytuacji gospodarczej, jak również warunków politycznych pozwalających na zmianę konstytucji RP. Takie stanowisko wynika z obserwacji procesów zachodzących dzisiaj w UE i szybszemu, niż wcześniej myśleliśmy, zamykaniu się strefy euro.3.       Unia Bankowa. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?Uważam, że należy bacznie obserwować proces tworzenia się Unii Bankowej i konsekwencje tego procesu. Dopiero po ocenie efektywności tej inicjatywy należy zastanowić się nad wejściem do Unii Bankowej. Natomiast niezależnie od sytuacji, Polska musi dbać o utrzymanie bliskiego kontaktu z krajami, które już są członkami Unii Bankowej.4.       Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?Uważam, iż nie należy przeciwstawiać tych dwóch spraw. Na pewno nie można tylko i wyłącznie koncentrować się na ochronie środowiska, gdyż może to spowodować duże zachwianie dla gospodarki. Należy więc z jednej strony prowadzić działania, które zapewnią Polsce właściwe miejsce na gospodarczej mapie świata, a z drugiej strony należy równocześnie dbać o środowisko, poprzez inwestycje w nowoczesny transport miejski, efektywność energetyczną w budynkach, czy skuteczne ograniczanie emisji CO2.Ortodoksyjne trzymanie się tylko i wyłącznie celów polityki środowiskowej kosztem gospodarki jest błędne. Prace nad budowaniem unii energetycznej powinny zostać przyśpieszone, a ze względu na jej kluczowe znaczenie, Polska nadal powinna należeć do najbardziej aktywnych krajów w tym procesie.5.       Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?Uważam, że obecnie należy dążyć do pogłębiania jednolitego rynku oraz współpracy gospodarczej, natomiast na dzień dzisiejszy jest za wcześnie na harmonizację podatkową. Przypuszczam, że w przyszłości dojdzie do harmonizacji podatkowej w strefie euro.6.       Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?Trzeba usuwać bariery wewnątrz jednolitego rynku związane z odmiennymi przepisami funkcjonującymi w państwach członkowskich m.in. z zakresu dyrektywy usługowej, swobodnego przepływu pracowników czy towarów. Państwa członkowskie już dziś dysponują wystarczającymi możliwościami chroniącymi rynek pracy przed nadużyciami. Za swoją małą skuteczność obwiniają czasami przepisy unijne, co jest bezpodstawne. Absolutnie nie powinno się ograniczać swobodnego przepływu osób.7.       Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój  innowacyjnej gospodarki.Wspólna Polityka Rolna była i będzie jedną z głównych polityk europejskich, ponieważ o jej kontynuację zabiegają te państwa, w których jest ona dużą częścią gospodarki. Zadaniem polskich polityków jest dbanie o interesy polskiego rolnika, o to, aby polskie rolnictwo nie utraciło konkurencyjności. Należy więc odpowiednio wykorzystywać w tym celu instrumenty jakie daje Wspólna Polityka Rolna. Być może w przyszłości nastąpi przesuwanie akcentu z dopłat bezpośrednich, na inne formy pomocy. Trzeba więc będzie przeanalizować konsekwencje tych ewentualnych zmian.8.       Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro.Unia Europejska powinna najpierw określić wspólne zadania do wykonania a następnie dostosować budżet do planowanych działań. Dziś poziom budżetu UE nie odpowiada zadaniom określonym w strategii Europa 2020. Dlatego już teraz powinno się doprowadzić do dostosowania budżetu - jego zwiększenia. Nieuniknionym wydaje się wprowadzenie tzw. dochodów własnych. Na dziś skutecznym źródłem byłby podatek od transakcji finansowych. Nie powinno się dążyć do stworzenia osobnego budżetu dla strefy euro.9.       Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla  Polski w przyszłości.Opowiadam się za poszerzeniem Unii, w szczególności o takie państwa jak Ukraina czy Mołdawia, które wykazują chęć i zainteresowanie akcesją. Poszerzenie UE wiązałoby się ze zmianą systemu funduszy a nie ich ograniczeniem.10.   Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.Uważam za bardzo ważne wzmacnianie polityki wschodniej całej UE. Polska ma w tym procesie szczególne znaczenie ze względu na położenie i dlatego powinna zabiegać, aby wymiar wschodni zyskał na wadze w całej UE. Nowa sytuacja polityczna spowodowała nowe podejście. Polscy politycy zabiegali, aby wspólna polityka obronna była jedną z kluczowych polityk europejskich, co nie zawsze napotykało na pozytywny odzew. Dzisiaj można zauważyć, iż w końcu głos Polski zaczął być słyszany. Uważam, iż w najbliższych latach prace nad wspólna obronnością będą trwały. Będzie należało się więc zastanowić podczas następnej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej nad relacją polityki obronnej do wspólnej polityki zagranicznej oraz relacjami z NATO.11.   Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski. Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie? Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?Polityka demograficzna powinna być regulowana prawem krajowym. Państwa powinny prowadzić politykę pronatalistyczną, która musi być powiązana z polityką prorodzinną. Chodzi zarówno o ułatwienia socjalne jak i system podatkowy. Natomiast wszystkie polityki unijne powinny brać pod uwagę wspieranie polityk pronatalistycznych.12.   Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan/Pani za liberalizacją i ujednoliceniem prawa  dotyczącego zawierania małżeństw przez  pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich  UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?

Unia Europejska nie ma i nie powinna mieć kompetencji w zakresie prawa rodzinnego. Opowiadam się zdecydowanie przeciw liberalizacji i ujednoliceniu prawa zarówno, jeżeli chodzi o aborcję, jak i małżeństwa homoseksualne.