Osiemdziesięcioletni wyborca chce udzielić żonie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych. Czy po udzieleniu pełnomocnictwa będzie mógł osobiście głosować?

Tak.

Czytaj więcej tekstów w serwisie Wybory samorządowe 2018

W kodeksie wyborczym przyjęto, że głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź tacy, którzy najpóźniej w dniu głosowania (w przypadku najbliższych wyborów samorządowych – 21 października) ukończą 75 lat. Nie można głosować przez pełnomocnika w obwodzie utworzonym w szpitalu bądź w domu pomocy społecznej. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. W przypadku najbliższych wyborów samorządowych jest na to czas do 12 października. Wzór takiego wniosku określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Do wniosku trzeba dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (również zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu), a także kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, ale tylko jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie mieć ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa sporządza się z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy. Związane z tym czynności są wolne od opłat. Akt pełnomocnictwa sporządza się w 3 egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy (gmina prowadzi wykaz sporządzonych pełnomocnictw do głosowania).

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo poprzez:

- złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa (w przypadku najbliższych wyborów samorządowych jest na to czas do 19 października), a po tym terminie

- doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania (będzie to możliwe, jeżeli pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Wyborca, który udzieli pełnomocnictwa, będzie mógł głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Osobiste głosowanie przez wyborcę spowoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik musi okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i akt pełnomocnictwa do głosowania. Jeżeli pełnomocnictwo zostało cofnięte lub wygasło, komisja odmówi wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzyma akt pełnomocnictwa. ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna:art. 54- 61 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (DU z 2018 r. poz. 754 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, (DzU z 2018 r. poz. 1561)

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 1724 ze zm.)