Prokuratura Okręgowa w Warszawie podaje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których podwyższono opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny oraz podwyższono opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach), jak również przedłużono z 10 do 12 godzin w ciągu doby czas pobierania opłaty za postój pojazdów w strefie.

Skutkiem tych zmian jest również podwyższenie opłaty zryczałtowanej za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) odpowiednio z kwoty 980 złotych do kwoty 1.500 złotych oraz z kwoty 1.600 złotych do kwoty 2.450 złotych.

Prokuratura argumentowała, że nie można nakładać na osoby korzystające ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych. Wprowadzona obecnie opłata, pomimo zmiany wskaźników ekonomicznych, nie powinna tak znacząco odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiana jej wysokości powinna zostać rozłożona w czasie i być dokonywana stopniowo, tak aby możliwym była ocena jej wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy.

Orzeczenie jest nieprawomocne.