Rada Miejska w Jaworznie nadała uchwałą nazwę Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uchwała miała wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wojewoda jednak unieważnił ją w całości. Wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym rada może podejmować uchwały m.in. w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi. Tymczasem wspomniany skwer nie ma takiego statusu. W pozostałych przypadkach nazwę można nadać uchwałą zwykłą (na podst. art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie) i to tylko wówczas, gdy gmina jest właścicielem terenu

Zdaniem wojewody uchwała narusza więc art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, nie należy bowiem do żadnej z kategorii aktów wymienionych w tym przepisie podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W szczególności nie stanowi aktu prawa miejscowego ani też aktu, który podlegałby publikacji na mocy przepisów szczególnych.

sygnatura akt: NPII.4131.1. 104.2016