Rada Miejska w Kole uchwałą zmieniła przebieg istniejącej drogi gminnej. Postanowiła, że wejdzie w życie z dniem podjęcia. Tym samym przyjęła, że stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, a nie akt prawa miejscowego.

Inaczej postąpiła Rada Lidzbarka Warmińskiego, przyjmując gminny program opieki nad zabytkami. Wskazała, że uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, bo jest to akt prawa miejscowego. Obie uchwały zostały unieważnione przez wojewodów.

Wojewoda wielkopolski zauważył, że uchwała zaliczająca drogę do jednej z kategorii dróg publicznych podjęta na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych jest aktem prawa miejscowego. Jest to bowiem akt prawny powszechnie obowiązujący na terenie samorządu, skierowany do nieograniczonego kręgu adresatów. Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził natomiast, że uchwała w sprawie zabytków nie jest ani aktem normatywnym, ani prawa miejscowego, bo nie zawiera norm o charakterze generalnym.

sygnatura akt: KN–I.4131.1.315. 2015.15 PN.4131. 259.2014