Szykują się zmiany w urzędach konserwatorskich. Trwają prace nad projektem w tej sprawie. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, której autorem jest rząd. W czwartek w Sejmie odbędzie się jej pierwsze czytanie.

Projekt przewiduje, że wojewódzkich konserwatorów zabytków powoływać będą wojewodowie na wniosek generalnego konserwatora zabytków. Obecnie organem zwierzchnim dla wojewódzkich konserwatorów jest wojewoda, a nadzór pełni minister dziedzictwa narodowego. Rząd chce to zmienić. Uważa, że to generalny konserwator ponosi indywidualną odpowiedzialność za stan ochrony zabytków. Dlatego musi mieć większy niż dotychczas wpływ na dobór osób, którym powierza stanowiska związane z nadzorowaną dziedziną.

Rząd chce przyznawać tymczasową ochronę w trakcie postępowania o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa. Będzie obowiązywał zakaz podejmowania czynności, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia lub zmiany wyglądu zabytków objętych dotychczasową ochroną.

Projekt porządkuje też przepisy dotyczące wycinki drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie kwestie te regulują dwie ustawy – o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków.  —ret

etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Sejmie