Materiał Partnera: Ambasada Republiki Kazachstanu

Kassym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu, rozpoczął swoje przemówienie podkreślając kluczowe wyzwania naszych czasów przypadające na 75. rocznicę Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Najważniejszym z nich pozostaje pandemia COVID-19, która wyrządza poważne szkody światowej gospodarce oraz jest źródłem wielu katastrof i cierpienia ludzi na całym świecie. Prezydent Tokajew szczególną uwagę zwrócił też na potrzebę opracowania i uruchomienia systemu kontroli broni biologicznej. Zaproponował powołanie specjalnego wielostronnego organu odpowiedzialnego przed Radą Bezpieczeństwa ONZ - Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Biologicznego.

Jako inne wyzwania na skalę światową Prezydent Kazachstanu wymienił wzrost protekcjonizmu handlowego i nacjonalizmu politycznego, narastający deficyt wzajemnego zaufania, zniekształcone postrzeganie konkurencji między narodami, narastające wojny handlowe i sankcje.

Prezydent Tokajew zaapelował do zastanowienia się nad wypełnieniem powszechnego obowiązku moralnego związanego z budowaniem paradygmatu „Nowego Świata”. W związku z tym przytoczył słowa wielkiego kazachskiego poety i filozofa Abaja Kunanbajuły, który urodził się sto lat przed powstaniem ONZ: „Aby osiągnąć harmonię, ludzkość potrzebuje miłości i współczucia, roztropności i wytrwałości w czynach i mądrości w słowach”.

Głowa Państwa przedstawiła szereg inicjatyw na rzecz wzmocnienia walki z pandemią, w tym modernizację krajowych instytucji i placówek medycznych w krajach rozwijających się przy wsparciu krajów rozwiniętych i instytucji ONZ; zawarcie kompleksowej międzynarodowej umowy inwestycyjnej i handlowej, która będzie promować globalną produkcję szczepionek i wydajne łańcuchy dostaw; rewziję międzynarodowych reguł zdrowotnych w celu wzmocnienia potencjału zarówno Światowej Organizacji Zdrowia, jak i poszczególnych krajów; przeanalizowanie idei stworzenia sieci regionalnych centrów kontroli chorób i bezpieczeństwa biologicznego pod auspicjami ONZ. Kazachstan jest gotowy umieścić jeden z nich na swoim terytorium.

W kontekście starań o przywrócenie gospodarki światowej Prezydent Kazachstanu przyłączył się do apelu Sekretarza Generalnego ONZ o potrzebie wdrożenia pakietu działań stymulujących wzrost gospodarczy o łącznym koszcie 10% światowego PKB oraz opracowania Nowego Globalnego Porozumienia mającego na celu stworzenie dla wszystkich równych szans.

Tokajew zaoferował międzynarodowym instytucjom finansowym aktywne wdrażanie w swojej działalności innowacyjnych rozwiązań, w szczególności formułę: „ulga w spłatach zadłużenia w zamian za inwestycje w krajowe systemy opieki zdrowotnej”.

Będąc obecnie Przewodniczącym w Grupie śródlądowych krajów rozwijających się, Kazachstan zaproponował przyjęcie mapy drogowej ONZ, aby nadać nowy impuls realizacji Wiedeńskiego Programu Działania.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Osobny punkt wystąpienia poświęcony był realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Podstawowym celem w tym kierunku jest całkowite wyeliminowanie głodu na świecie. Prezydent Tokajew poinformował, że utworzona z inicjatywy Kazachstanu Islamska Organizacja Bezpieczeństwa Żywnościowego jest gotowa do udzielenia wszechstronnej pomocy w tworzeniu zapasów żywności na potrzeby wielkiej międzynarodowej kampanii humanitarnej.

Głowa Państwa Kazachskiego zaapelowała o potwierdzenie swoich zobowiązań dotyczących „nie pozostawiania nikogo bez wsparcia i pomocy”, zwłaszcza dzieci, młodzieży, kobiet, osób starszych i obywateli specjalnej troski, których kryzys najbardziej dotknął.

Jako znak uznania roli wolontariuszy Prezydent Tokajew zaproponował ogłoszenie przez ONZ Międzynarodowego Roku Mobilizacji Wolontariuszy na rzecz Rozwoju.

Ponadto Prezydent Kazachstanu skupił się na egzystencjalnych wyzwaniach dla ludzkości, takich jak kryzys nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia oraz zmiany klimatyczne.

W związku z tym Kazachstan apeluje do wszystkich krajów „nuklearnej piątki” o ratyfikację odpowiedniego Protokołu do Traktatów o strefach wolnych od broni jądrowej, w tym do Traktatu Semipałatyńskiego.

Kassym-Żomart Tokajew potwierdził silne zaangażowanie Kazachstanu w rozwój gospodarki wolnej od emisji dwutlenku węgla, pomimo dużej zależności państwa od paliw kopalnych i zamierzonej długiej drogi do osiągnięcia celów Porozumienia klimatycznego z Paryża.

„Do 2030 roku ograniczymy emisję gazów cieplarnianych o 15% poprzez systemową transformację gospodarczą i modernizację przemysłu. Równolegle w ciągu najbliższych pięciu lat planujemy posadzić w naszym kraju ponad dwa miliardy sadzonek drzew” - zaznaczył Prezydent Kazachstanu.

Podkreślił, że sprostanie tym globalnym wyzwaniom jest możliwe tylko poprzez przywrócenie atmosfery zaufania między państwami ONZ i konsekwentne wzmacnianie instytucji wielostronnych. Społeczność światowa musi bardziej wytrwale promować ideologię tolerancji, wzajemnego zrozumienia i różnorodności kulturowej. To klucz do skutecznego przeciwdziałania nienawiści i nietolerancji.

Kazachstan po raz kolejny podkreśla potrzebę stworzenia szerokiej koalicji do zwalczania międzynarodowego terroryzmu i zachęca wszystkie kraje do przyłączenia się do Kodeksu Postępowania w celu osiągnięcia świata wolnego od terroryzmu.

Prezydent Kazachstanu jako przyczynę tych kryzysów wskazał problemy w systemach administracji publicznej. Osiągnięcie naprawdę sprawiedliwego i odpowiadającego oczekiwaniam ludzi pokoju na świecie jest możliwe tylko wtedy, gdy skuteczne działania międzynarodowe zostaną harmonijnie połączone z energicznymi wysiłkami na szczeblu krajowym.

Prezydent Tokajew zaznaczył, że Kazachstan jest zdeterminowany, by zbudować silne gospodarczo, demokratycznie rozwinięte i nastawione na zaspokojenie potrzeb każdego obywatela „słyszącego państwa” .

W tym celu przeprowadzane są zakrojone na szeroką skalę reformy polityczne i gospodarcze, które mają nadać nowy impuls rozwojowi w interesie całego narodu kazachskiego. W szczególności zostało zdekryminalizowane zniesławienie, przyjęto nowe przepisy dotyczące partii politycznych i pokojowych zgromadzeń oraz podjęto decyzję o podpisaniu drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, mającego na celu zniesienie kary śmierci.

Kolejnym ważnym dążeniem jest zapewnienie równych szans kobietom i młodzieży, pełna ochrona praw dziecka. Kazachstan poprawił o połowę swój ranking w globalnym wskaźniku nierówności płci i wprowadził obowiązkowy 30-procentowy udział kobiet i młodzieży na listach wyborczych partii.

Znacznej pomocy w Kazachstanie udzielono 4,5 mln osobom, które czasowo utraciły dochody podczas pandemii. Na te cele przeznaczono 1,1 miliarda dolarów. Ponad milion osób otrzymało zestawy żywnościowe.

Prezydent Kazachstanu poruszył także kwestie współpracy regionalnej, wyrażając przekonanie, że dobrze prosperująca, silna i spójna Azja Środkowa odpowiada interesom zarówno lokalnym, jak i globalnym.

Głowa Państwa Kazachstanu ogłosiła zamiar zinstytucjonalizowania Regionalnego Centrum ONZ ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju w Ałmatach w celu koordynowania agendy rozwoju w Azji Środkowej.

Kassym-Żomart Tokajew pod koniec swojego przemówienia podkreślił, że wszystkie nasze wysiłki powinny kierować się celami moralnymi - „Wszystko dla ludzi”.