Nowe oświadczenie przy zajęciu drogi

Od 25 marca obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (DzU z 2015 r., poz. 328). Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku prowadzenia w pasie drogowych prac związanych z wszelkiego rodzaju przyłączami, do wniosku o zajęcie pasa drogowego trzeba dołączyć oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe

Od 24 marca obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (DzU z 2015 r., poz. 321). Wprowadza ono obowiązek ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku zapotrzebowaniem polskiego wojska.

Rozliczenie diet w BOR

Funkcjonariuszom BOR przysługuje dieta jako ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia funkcjonariusza w czasie krajowej podróży służbowej. Od 26 marca obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe (DzU z 2015 r., poz. 341). Zgodnie z nowymi przepisami kwotę diety, o której mowa, zmniejsza się o koszty zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25 proc. diety, obiad – 50 proc. diety, kolacja – 25 proc. diety.

Pomoc dla seniorów

Realizowany będzie program „Senior-WIGOR", w ramach którego będą powstawać dzienne domy Senior-WIGOR. Zdecydował o tym rząd na posiedzeniu 17 marca. Celem programu jest wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ przez zapewnienie im odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia opieki socjalnej (w tym posiłku), edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ruchowej (lub kinezyterapii, czyli gimnastyki leczniczej), a także terapii zajęciowej. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. W tym roku powstanie lub zostanie doposażonych około 100 placówek. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/ 3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Więcej: www.mpips.gov.pl, www.kprm.gov.pl

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Wsparcie dla bibliotek

Do 27 marca 2015 roku można składać wnioski w konkursie grantowym organizowanym przez fundację Stichting Lezen & Schrijven (ang. Reading and Writing Foundation), w ramach programu „Biblioteki publiczne 2020". Konkurs umożliwia sfinansowanie projektów na rzecz bibliotek, adresowanych do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi.

Więcej: biblioteki.org oraz na stronie programu „Biblioteki publiczne 2020".

—kobyl