Wspólnie zastanawiano się, czy obecna ochrona jest wystarczająca oraz w jakim stopniu jej założenia mają odzwierciedlenie w praktyce ustrojowej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski mówił o roli Izby w przestrzeganiu praw i swobód obywatelskich.

Dziś w Senacie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona gwarancjom ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Spotkanie zorganizował Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wspólnie zastanawiano się nad skutecznością ochrony praw i swobód Polaków. Przedstawione referaty dotyczyły nie tylko teorii ale również praktyki w tej dziedzinie. Zebrani mogli m.in. dowiedzieć się jak wygląda ta ochrona w praktyce sądów administracyjnych, sądownictwa powszechnego oraz Sądu Najwyższego. Wysłuchano także wykładu o zadaniach Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz o gwarancjach ochrony praw podstawowych w Polsce z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

O roli Najwyższej Izby Kontroli w ochronie praw i swobód mówił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Ta  problematyka znajduje się w kręgu szczególnego zainteresowania NIK. W ostatnich latach Izba kontrolowała m.in. przestrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych, osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pacjentów. NIK badała też pozyskiwanie i przetwarzanie danych telekomunikacyjnych oraz funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego w Polsce.

- Jako instytucja zaufania publicznego staramy się reagować na każde niepokojące zjawisko zgłaszane nam przez obywateli. Izbie, jako naczelnemu organowi kontroli państwowej, jest przypisana szczególna rola - rola strażnika nie tylko publicznych pieniędzy, ale również przestrzegania prawa - podkreślił Prezes NIK.