Członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od dochodu będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych. Wszystko za sprawą ustawy o Karcie Dużej Rodziny, którą przyjęli w piątek jednogłośnie posłowie.

Karty będą przysługiwały rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 – gdy się one uczą. Dla dziecka niepełnosprawnego granicy wieku nie ma.

Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej) i małżonkowi rodzica. Będą mogli ją otrzymać nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę, uchodźcy.

Zgodnie z ustawą karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów je przyznających Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma zamieszczać na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Pojawiają się jednak zarzuty, że ustawa może być niezgodna z konstytucją. Dyskryminuje bowiem opiekunów niebędących małżeństwem, a prowadzących wspólne gospodarstwo i wychowujących wspólnie swoje dzieci z pierwszego związku oraz dzieci nowego partnera. Nie zawsze będą mogli skorzystać ze zniżek dla rodzin wielodzietnych, bo według ustawy nie są rodziną.

Zgodnie z nią rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

etap legislacyjny: skierowano do Senatu