Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Dzień 1: część humanistyczna

Dzień 2: część matematyczno-przyrodnicza

Dzień 3: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)

 

Co poszło dobrze

Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazuje, że w tym roku uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego.

Czytaj także: Egzamin gimnazjalny 2018 - CKE potwierdza wyciek

Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji, a z biologii ? umiejętnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język włoski najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, a dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego – zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Z czym były problemy

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej.

Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z geografii – zadanie dotyczące związku głównych cech klimatu Polski z czynnikami je kształtującymi.

W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Uczniom zdającym język niemiecki najwięcej trudności przysporzyły zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym prawie we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych. Wyjątkiem był język rosyjski, w którym najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Szczegóły 27 sierpnia

CKE zapowiedziała, że szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej komisji 27 sierpnia br. Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem gimnazjalistów, ale również z przyszłymi uczniami ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.

Co dalej

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 344 000 spośród około 351 0002 uczniów III klas gimnazjum (ok. 98%). Wyniki zadecydują o powodzeniu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Gdzie sprawdzić wynik

Wyniki egzaminu można sprawdzić on-line albo w szkole. Wystarczy wejść na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i wpisać PESEL oraz otrzymane od szkoły hasło. Poza tym dyrektorzy gimnazjów dostaną od komisji wyniki uczniów, które przedstawią zdającym. W dniu zakończenia roku szkolnego absolwenci uzyskają zaświadczenia o rezultatach egzaminu.