Posiedzenie Komisji odbyło się 28 września. Głównym tematem spotkania była przyjęta dzień wcześniej uchwała Rady Ministrów dotycząca Narodowego Programu Mieszkaniowego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: Stanisław Kudroń, i Andrzej Wojtczak, oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Jolanta Łukasik i Iwona Rogozińska.

Uczestnicy spotkania szczególną uwagę poświęcili tym elementom Narodowego Programu Mieszkaniowego, których celem jest zwiększenie dostępu do mieszkań osób najuboższych a także zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. Członkowie Komisji wskazywali, że aby to osiągnąć należałoby wprowadzić do systemu prawnego możliwość funkcjonowania takich instytucji jak np. społeczne agencje najmu czy mieszkania wspierane.

Jednym z tematów dyskusji były również przygotowywane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, w szczególności regulacje dotyczące tzw. pomieszczeń tymczasowych.

- W Polsce powinien zostać powołany rządowy koordynator, który odpowiadałby za prowadzenie spójnych działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności – mówił podczas posiedzenia Komisji dr Adam Bodnar. Przypomniał, że był to jeden z postulatów zgłoszonych przez RPO w wystąpieniu do Prezes Rady Ministrów.

- Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie jest tylko początkiem współpracy, w ramach której Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności będzie mogła służyć swoją wiedzą i doświadczeniami w obszarze przeciwdziałania bezdomności, również jako wsparcie przy realizacji założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego przez rząd – zadeklarowali na zakończenie spotkania członkowie Komisji.