Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą uprawnień radnego do informacji o działalności gminy. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że wielu radnych gmin zgłasza swoje zastrzeżenia do prób regulowania dostępu do informacji publicznej przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Posłowie wyrazili wątpliwości, czy prawo radnego regulowane przez ustawę o samorządzie gminnym może być ograniczane wewnętrznymi zarządzeniami przez władze samorządowe.

W odpowiedzi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w ramach wykonywanego mandatu, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, w tym wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy. Wskazał także, że przepisy nie przewidują uprawnień do tworzenia przez radę gminy, wójta lub prezydenta miasta procedury określającej sposób wykorzystywania kompetencji radnego.

„W drodze aktu prawa miejscowego nie można rozszerzać ani ograniczać uprawnień i obowiązków adresatów danego aktu prawa miejscowego wynikających wprost z ustawy" – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Ministerstwo podkreśliło także, że radni tak jak wszyscy obywatele mogą skorzystać z dostępu do informacji publicznej w trybie ustawy.