Rada Miejska w Koronowie nadała statuty poszczególnym osiedlowym komitetom samorządu mieszkańców. Postanowiła w nich m.in., że „kontrolę działalności organów osiedla sprawuje w zakresie gospodarki finansowej skarbnik gminy" (sygnatura akt: 94/2013).

Uchwałę zakwestionował wojewoda kujawsko-pomorski, ponieważ rada nie jest władna do określania jakichkolwiek obowiązków skarbnika czy innych pracowników urzędu gminy.

Określenie zakresu czynności poszczególnych pracowników urzędu gminy należy do jego kierownika, czyli wójta. Ustawodawca w art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym postanowił expressis verbis, że: „3. Kierownikiem urzędu jest wójt (...) 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych". W ustawie o pracownikach samorządowych w art. 7 pkt 1 i 3 określono natomiast, że czynności z zakresu prawa pracy wobec zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu gminy wykonuje wójt.

To wyłącznie wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako pracodawca, wykonuje zatem czynności w sprawach prawa pracy oraz uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu czy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – zauważył organ nadzoru.