W interpelacji posłanka Iwona Hartwich zwróciła uwagę, że kwota minimalnego wynagrodzenia za prace w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie, tj. od dnia 1 stycznia i 1 lipca.

Tymczasem zgodnie z art. 17 ust. 3a i 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Posłanka napisała, że z jej biurem kontaktują się opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjnego. - Skoro w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia, racjonalne jest również zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego - podkreśliła.

Co na to resort rodziny? W odpowiedzi na interpelację wiceminister Barbara Socha stwierdziła, że przepisy przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku. - W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne po zastosowaniu ww. mechanizmu waloryzacji wynosi 2458 zł miesięcznie - poinformowała.

Wiceminister wyjaśniła, że "dla celów ustalenia (podwyższenia) kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującej w 2023 r., znaczenie ma wyłącznie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.". - Natomiast wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujący od 1 lipca 2023 r. zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego przypadającej na dzień 1 stycznia 2024 r. - dodała.

Czytaj więcej

Renta pielęgnacyjna w górę. Ministerstwo rozważy możliwość dorabiania do świadczenia