Tak wynika z nowelizacji przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 lutego 2023 r.

Zmiany dotyczą m.in. prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, które przysługują rodzicom adopcyjnym. Co do zasady pracownik będzie mógł skorzystać ze swoich uprawnień w tym zakresie do ukończenia przez dziecko 14 lat.

Do powyższych zmian dostosowano także ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1732 ze zm.) W efekcie, od 1 lutego 2023 r. zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

- urodziła dziecko,

- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

- przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Za sprawą nowelizacji powstanie również centralny rejestr pieczy zastępczej. Ma być pomocny dla sądów rodzinnych oraz wszystkich osób pracujących przy organizacji rodzinnej pieczy zastępczej. Będzie zawierał dane o dzieciach, rodzinach zastępczych oraz osobach chcących zostać takimi opiekunami (w tym m.in.: wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykaz osób posiadających negatywną i pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka).

Podstawa prawna: ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 19 października 2022 r., poz. 2140)

Czytaj więcej

Adopcja przebiegać ma sprawniej