Projekt ustawy realizuje unijną dyrektywę. Zgodnie z jej przepisami „scentralizowane automatyczne mechanizmy”, takie jak centralne rejestry lub centralne systemy wyszukiwania danych elektronicznych, mają umożliwić terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe identyfikowane za pomocą IBAN, a także skrytki depozytowe w instytucji kredytowej na terytorium kraju.

Jak wskazuje odpowiedzialne za przygotowanie projektu ustawy Ministerstwo Finansów, w obecnym stanie prawnym nie ma jest jednolitego rozwiązania, umożliwiającego szybki i łatwy dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o miejscu przechowywania środków pieniężnych i innych, płynnych aktywów, zwłaszcza takich, które mogą mieć związek z przestępstwem.

Czytaj więcej

Skarbówka obiera za cel konta bankowe obywateli

System Informacji Finansowej (SInF) będzie służył gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Informacje z SInF będą wykorzystywane przez sądy, prokuraturę, Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerią Wojskową, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajową Administrację Skarbową.

Resort finansów wskazuje, że utworzenie systemu pozwoli na "zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów publicznych, a jednocześnie zwiększy kontrolę nad działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach".

Czytaj więcej

System Informacji Finansowej: czym będzie i kto powinien się go bać