Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak będzie rozliczany tzw. plastic tax.

„Utworzenie nowej kategorii dochodów budżetu UE nie oznacza wprowadzenia unijnego podatku od plastiku oraz nałożenia bezpośrednio na konsumentów lub producentów plastiku nowych obowiązków lub obciążeń fiskalnych” – stwierdził wiceminister finansów Piotr Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17 020.

Ma to zachęcić państwa członkowskie do zwiększania recyklingu oraz zmniejszania ilości odpadów. Prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań prowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska w związku z implementacją pakietu legislacyjnego UE dotyczącego odpadów.

Czytaj też: Zapłacimy za słaby recykling

„Wysokość wpłaty ponoszonej przez państwa członkowskie będzie wynosiła 0,80 euro za każdy kilogram niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku” – wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że państwa o PKB poniżej średniej UE wynegocjowały specjalną obniżkę. Dla Polski oznacza to oszczędność 117 mln euro rocznie.

Wiceminister nie podał jednak, ile wyniesienie polska wpłata od plastiku. Według opublikowanych w styczniu wyników kontroli NIK może to być ponad 2 mld zł rocznie. Patkowski wyjaśnił, że nawet gdyby nowa danina nie została wprowadzona, część tej kwoty i tak zostałaby poniesiona zgodnie z udziałem w DNB UE (chodzi o wpłaty państw członkowskich oparte na dochodzie narodowym brutto).

Konieczność zapłaty plastic tax wynika z decyzji Rady Europejskiej potwierdzonej ostatecznie 10 grudnia 2020 r., dotyczącej zmian w systemie finansowania budżetu Unii Europejskiej. Ze względu na konieczność ratyfikacji niektórych przepisów wpłaty będą wnoszone z opóźnieniem, ale ich skutki finansowe zostaną rozliczone retroaktywnie od 1 stycznia 2021 r.

Wiceminister Patkowski wyjaśnił, że wpłata dokonywana będzie z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Dane statystyczne do jej wyliczenia dostarczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nie odniósł się do pytania, w jaki sposób nowa danina będzie powiązana z projektowanym systemem ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta).

Najwyższa Izba Kontroli wskazała w swoim raporcie niewielkie szanse na szybkie wdrożenie w Polsce zamkniętego obiegu odpadów. Wynika to m.in. ze zbyt wolnego tempa prac koncepcyjnych i legislacyjnych.