Taka informacja padła w odpowiedzi na interpelację poselską. Parlamentarzyści zwrócili w niej uwagę, że od 2007 r. - po dużej zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - kluczowe decyzje podejmuje walne zgromadzenie, czyli członkowie spółdzielni.

- To dobra praktyka, jednak w walnych zgromadzenia bierze udział ok. 7 proc. uprawnionych osób. Według opinii ekspertów mała frekwencja nie bierze się z braku zainteresowania, ale z formy organizacji walnych zebrań. Często organizowane są w dni powszednie w godzinach pracy lub odbywają się wiele kilometrów od miejsca zamieszkania członków uprawnionych do uczestniczenia w nich - wskazywali posłowie, pytając jednocześnie, czy rządzący mają zamiar coś z tym problemem zrobić.

Okazuje się, że tak. W resorcie rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali. Zakłada się, że rada ministrów przyjmie dokument na przełomie III i IV kwartału tego roku.

-  Projekt zakłada poprawę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, jak również wzmocnienie pozycji jej członków poprzez przyznanie im nowych uprawnień oraz zwiększenie jawności działania spółdzielni. W projekcie zostały zawarte zupełnie nowe rozwiązania mające na celu przywrócenie realnej władzy w spółdzielni jej członkom poprzez m.in. ułatwienie im brania udziału w głosowaniach nad uchwałami podejmowanymi przez walne zgromadzenie - wskazuje Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

W projektowanym art. 84 u.s.m. wprowadza się możliwość głosowania poza posiedzeniem walnego zgromadzenia nad uchwałami objętymi porządkiem obrad. Powyższe rozwiązanie dotyczyć będzie wszelkich walnych zgromadzeń, tj. obligatoryjnych – zwoływanych przez zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (art. 83 ust. 2 u.s.m.) oraz zwoływanych na żądanie rady nadzorczej lub członków spółdzielni (art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2 u.s.m.).

- Przewiduje się też wprowadzenie przepisów gwarantujących przejrzystość głosowania. Celem ich jest również zminimalizowanie ryzyka podważenia podjętej uchwały na drodze sądowej. Zakłada się, że członek spółdzielni, który zamierza głosować poza posiedzeniem walnego zgromadzenia, powinien zgłosić ten zamiar do zarządu spółdzielni na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części - podkreśla Kornecka.

Dzięki powzięciu przez spółdzielnię informacji o liczbie członków, którzy wyrażą wolę oddania głosu w powyższy sposób, zarząd będzie miał możliwość przygotowania zarówno miejsca do głosowania, powołania komisji czuwającej nad przebiegiem głosowania (lub komisji, w skład której wchodził będzie notariusz), jak i przygotowania kart do głosowania.

Zarząd spółdzielni będzie zobligowany również poinformować członków na piśmie co najmniej pięć dni przed terminem głosowania poza posiedzeniem o terminie i miejscu głosowania członka oraz o godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

- Zaznaczenia wymaga, że członek, który zagłosował na piśmie poza posiedzeniem walnego zgromadzenia, może brać udział w walnym zgromadzeniu, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu - zaakcentowała wiceminister.

W przygotowanym w ministerstwie projekcie zawarto również rozwiązania dotyczące obowiązku informowania o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującym art. 8(3) ust. 6 u.s.m. o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Do tego przepisu dodane zostanie właśnie postanowienie mówiące o konieczności internetowego informowania. Jednocześnie projekt wprowadzi konieczność posiadania strony internetowej przez spółdzielnie mieszkaniowe (chyba że sami członkowie w statucie wyłączą taki obowiązek).