Od 30 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną. Chodzi o ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na pięć lat zawiesiła ona sprzedaż państwowych gruntów. W tym czasie ziemię będzie można jednak dzierżawić. Od tej jednak zasady są wyjątki.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi Agencja Nieruchomości Rolnych może sprzedawać nieruchomości rolne o powierzchni do 2 ha oraz przeznaczone na inne cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub posiadające ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Inne cele to m.in.: parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne.

ANR może też sprzedawać nieruchomości położone w specjalnych strefach ekonomicznych oraz domy, mieszkania, budynki gospodarcze i garaże wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródkami przydomowymi.

W praktyce tego typu sprzedaż odbywa się w formie przetargów. Poszczególne odziały ANR mają swoje własne regulacje, dotyczące ich organizowania. Obecnie w związku z tym, że zmieniły się przepisy, pracownicy Agencji opracowują je na nowo. Prace nad nimi wkrótce się zakończą. Informacje na ten temat temat można znaleźć na stronie internetowej agencji, tj: www.anr.gov.pl. Tam również można szukać stosownych ogłoszeń.

1,4 mln ha ziemi jest w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych

Z informacji uzyskanych w ANR wynika, że pierwsze przetargi już ruszyły. Obecnie agencja planuje przetargi na sprzedaż nieruchomości o charakterze nierolnym położone w specjalnych strefach ekonomicznych przeznaczone na cele inwestycyjne, pod budownictwo mieszkaniowe oraz obiekty sportowo-rekreacyjne.

1,2 mln ha ziemi państwowej jest dzierżawiona rolnikom

Zostaną one wystawione do sprzedaży w przetargach nieograniczonych, w których będą mogły brać udział osoby fizyczne i prawne.

Większość jednak gruntów rolnych będzie wystawiana przez Agencję do sprzedaży w przetargach ograniczonych, czyli takich, w których będą mogli wziąć udział rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne lub je utworzyć.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ustawa o ustroju rolnym definiuje pojęcie rolnika indywidualnego. Jest nim właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz lub dzierżawca nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia jego użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha.

Musi mieć też kwalifikacje rolnicze. Chodzi m.in. o wykształcenie rolnicze - zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Rolnik indywidualny powinien też co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, i jeszcze w tym czasie osobiście prowadzić to gospodarstwo, tzn. pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz którego łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Agencja Nieruchomości Rolnych może również wyrazić zgodę na nabycie gruntu na wniosek osoby fizycznej (niebędącej rolnikiem indywidualnym) zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: posiada kwalifikacje rolnicze albo chce je uzupełnić, korzysta ze wsparcia unijnego oraz daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Taka osoba musi się też zobowiązać wobec Agencji do zamieszkiwania przez co najmniej pięć lat od dnia nabycia nieruchomości w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa.