W Karcie Nauczyciela wnioskodawcy chcą dodać nowy przepis - art. 93a w brzmieniu:

"1. W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4%.

2. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3, w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3, zwiększone o 4,4%.”.

Zmiana ta ma umożliwić podwyższenie od 1 maja 2022 r.  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. W projekcie zapisano, że podwyżka ma być wypłacona nie później niż do 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Zgodnie z projektem, w 2022 r. część oświatowa subwencji ogólnej miałaby zostać zwiększona o kwotę 1.671.100 tys. zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa ma wejść  w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj więcej

Resort Czarnka proponuje 1 tys. zł podwyżki dla nauczycieli

System wynagradzania nauczycieli opiera się na konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli, które zgodnie z Kartą Nauczyciela, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W myśl art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty – 100 proc.,

2) nauczyciela kontraktowego – 111 proc.,

3) nauczyciela mianowanego – 144 proc.,

4) nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Od 2020 r. wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli nie uległa zmianie, w ustawie budżetowej na rok 2021 oraz na rok 2022 nie przewidziano zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Obecna wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli wynosi 3 537,80 zł.