[b]> [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]Ustawa o ochronie praw lokatorów[/link] nie dotyczy opłat niezależnych od właściciela, czyli za media: energię, gaz, wodę, oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych (art. 2 ust. 1 pkt 8).[/b]

Oznacza to, że ani nie chroni lokatora przed ich podwyżkami, ani też nie zawiera żadnych zasad ich ustalania (tymczasem stanowią one znaczną część wydatków mieszkaniowych).

> Te zasady zawierają przepisy dotyczące poszczególnych mediów (prawa energetycznego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków). Na ogół wygląda to tak. Właściciel (zarządca) budynku zawiera umowę z dostawcą, ten dostarcza odpowiednią ilość ciepła lub wody.

Następnie właściciel sam ustala zasady rozliczenia z lokatorami.

> Ustawa o ochronie praw lokatorów daje lokatorom jedynie prawo do żądania od właściciela w razie podwyżki zestawienia opłat wraz z podaniem przyczyny podwyżki (art. 9 ust. 2 tej ustawy).

Oznacza to, że jeżeli lokator zażąda bliższych informacji o podwyżce opłaty za media, a ich nie otrzyma, właściciel (zarządca) nie ma prawa wprowadzić tej podwyżki. Jeżeli jednak może te opłaty podnieść, nie obowiązuje go takie ograniczenie jak w wypadku czynszu.

Trzeba jednak pamiętać, że opłaty niezależne mogą być pobierane przez właściciela tylko, gdy korzystający z lokalu nie ma umowy zawartej bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.