Tak orzekł WSA w Rzeszowie. Wnioskodawca chciał, by komendant powiatowy policji udostępnił mu życiorys, kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej, wyższej i policyjnej, dane o karierze zawodowej, kopię oświadczenia majątkowego i badań psychiatrycznych wskazanego z imienia i nazwiska policjanta. Komendant odmówił, uznając, że zakres żądanych informacji wykracza poza pojęcie „informacja publiczna".

Sprawa trafiła do WSA. Tam skarżący argumentował, że ubiegał się o dokumenty stanowiące informację publiczną po anonimizacji danych wrażliwych. Twierdził też, że nie otrzymał nawet decyzji o odmowie, więc zarzucił organowi bezczynność.

Czytaj więcej

Nie musimy wiedzieć, czy śledczy jest uzbrojony

WSA uznał tę argumentację, wskazując, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ogranicza dostępu do danych o osobach pełniących funkcje publiczne mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Życiorys, dyplom szkoły średniej, wyższej i policyjnej, kariera zawodowa i aktualne badania psychiatryczne to informacja publiczna podlegająca udostępnieniu.

– Nie oznacza to jednak, że dokumenty te są bezwarunkowo udostępniane, bo mogą zawierać dane dotyczące prywatności policjanta. W takim przypadku nie tracą charakteru informacji publicznej, ale podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 5 ustawy i organ odmawia udostępnienia takiej informacji, ale w trybie decyzji – uzasadniała sędzia Maria Mikolik.

– Nie sposób zgodzić się z takim stanowiskiem sądu. W rozporządzeniu MSWiA z 2007 r. mowa jest o badaniach psychologicznych, a nie psychiatrycznych – wskazuje mec. Ewelina Pacyniak z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. – W rozporządzeniu wprost określono, że badanie lub test rozpoczyna się od zapoznania badanego z celem, zakresem i sposobem ich przeprowadzenia oraz przyjęcia od niego pisemnej zgody na badanie lub test. Oświadczenie policjanta nie zawiera natomiast zgody na udostępnianie tych informacji – dodaje.

WSA orzekł, że organ pozostawał w bezczynności, i zobowiązał go do rozpoznania wniosku. Sprawa wraca więc do komendanta powiatowego policji.

Sygnatura akt: II SAB/Rz11/21