Projekt ustawy antylichwiarskiej pokonał proces prac legislacyjnych w RCL w ekspresowym tempie. Projekt przewiduje zmiany w kodeksie karnym i cywilnym, prawie bankowym i innych ustawach. Przepisy mają wejść w życie pół roku po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego będzie nadal wyliczana według wzoru, jednak wartości odpowiednio 25 proc. (koszty niezależne od okresu kredytowania) i 30 proc. (koszty uzależnione od okresu kredytowania) zastąpione zostaną wartościami 10 proc. – czytamy w uzasadnieniu projektu. Powód zmiany to zwiększenie ochrony konsumentów przed nakładaniem na nich przez instytucje udzielające kredytów i pożyczek nieuzasadnionych kosztów. Podmiot udzielający pożyczki lub kredytu konsumentowi powinien uzyskiwać wynagrodzenie z jej oprocentowania, nie zaś z dodatkowych opłat, marż czy prowizji, które nie powinny przewyższać rzeczywistych kosztów ponoszonych przez udzielającego pożyczki lub kredytu.

Czytaj więcej

Walka z lichwą na kilku frontach. Znamy gotowy już projekt

W kodeksie karnym ma się pojawić definicja „pozaodsetkowych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego”. To prowizje, odsetki, marże, kary umowne, koszty usług dodatkowych i wszelkie inne świadczenia, jeżeli ich poniesienie jest niezbędne do udzielenia pożyczki. Wyjątek stanowią opłaty notarialne oraz daniny o charakterze publicznoprawnym, które strony umów są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem tych umów.

Instytucje pożyczkowe zostaną zobligowane do ponoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Opłaty będą wynosić nie więcej niż 0,5 proc. sumy przychodów z działalności kredytowej, nie mniej jednak niż 5 tys euro.

Proponowana maksymalna kwota wpłat na pokrycie kosztów nadzoru uiszczanych przez instytucje pożyczkowe powinna odpowiadać wysokości szacunkowych kosztów sprawowania takiego nadzoru. Instytucja pożyczkowa będzie przekazywać do KNF dane bieżące i okresowe m.in. o liczbie i wartości udzielonych kredytów; liczbie klientów; opóźnieniach w spłacie udzielonych kredytów; odroczeniach spłaty zadłużenia czy udzielaniu kolejnych kredytów konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty wcześniej udzielonego kredytu.

Etap legislacyjny: przed posiedzeniem rządu