Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uwzględnił skargę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na interpretację dotyczącą podatku od nieruchomości.

Jego spór z samorządowym fiskusem sprowadzał się do tego, czy gminne budowle wchodzące w skład infrastruktury, administrowane przez ZGKiM i służące do wykonywania zadań zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I czy podlegają podatkowi od nieruchomości według wyższej stawki.

Zakład uważał, że nie, bo jego działalność w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej nie jest nakierowana na osiągnięcie zysku.

I to stanowisko potwierdził gorzowski WSA. Jego zdaniem sama możliwość potencjalnego zysku nie wystarcza do stwierdzenia, że ktoś prowadzi działalność. W spornej sprawie przychody skarżącej mają wyłącznie na celu pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy. WSA za niezgodne z prawem uznał stanowisko, że budowle administrowane przez ZGKiM, służące do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, są budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Go 90/22