Kary mają związek z naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. i raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r., tj. skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r., raportu rocznego za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. Jak dodaje Komisja decyzję te są też pokłosiem kary nałożonej na samą spółkę (500 tys. zł) w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków informacyjnych.

KNF podkreśla, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Ograniczenia te nie dotyczyły ukaranych osób.

Komisja zaznaczyła, że działania Brysika, Paczuskiej oraz Solskiej były „całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją organu nadzoru. Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje emitenta, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter odczuwalny dla strony postępowania”.

Nadzór podkreślił też, że członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Decyzja KNF nie jest ostateczna, gdyż wszystkie trzy osoby złożyły wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy.

Bryski w GetBack był odpowiedzialny za obszar prawny i compliance, Paczuska nadzorowała obszar rozwoju i relacji inwestorskich, zaś Solska odpowiadała za obszar zarządzania aktywami funduszy, controlingu i analiz finansowych, informacji biznesowej, ewidencji wierzytelności, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatków.