Santander Bank Polska zanotował w II kwartale 223 mln zł zysku netto, to aż o 113 proc. powyżej oczekiwań analityków. Rezultat jest o 27 proc. mniejszy niż rok temu, ale o 47 proc. wyższy niż w I kwartale.

- Wyniki Santander Banku w II kwartale były znacznie wyższe niż prognozy rynkowe, co było skutkiem niższych odpisów na rezerwy oraz wyższych dochodów finansowych. Na uwagę zwraca silny przyrost przychodów prowizyjnych, głównie wskutek większej aktywności klientów oraz dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych. Warto zwrócić uwagę na dość silny jednocyfrowy wzrost kosztów działalności. Rozczarowują także nieco wzrosty wolumenów. Wyniki oceniamy jednak pozytywnie – mówi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Odpisy kredytowe (bez rezerw na hipoteki frankowe, które sięgnęły ponad 500 mln zł) wyniosły w II kwartale 264 mln zł, czyli były 17 proc. niższe od konsensusu (rynek oczekiwał odpisów na poziomie 318 mln zł) i to pozwoliło na duże pobicie prognozowanego zysku netto. Z kolei koszty działania w II kwartale wyniosły 875 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami. Wydatki wzrosły 8 proc. rok do roku i spadły 14 proc. kwartalnie.

Zgodne z prognozami okazały się przychody. Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 1,41 mld zł, co oznacza jednak spadek rok do roku o 3 proc. i wzrósł kwartalnie również o 3 proc. W I połowie marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 2,59 proc. i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku o 50 pb. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 600 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku. Wynik ten wzrósł o 22 proc. rok do roku i spadł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

W całym I półroczu bank ma 374 mln zł zysku netto, o 21 proc. mniej niż rok temu. Największym obciążeniem dla wyniku finansowego w tym okresie były rezerwy na indywidualne sprawy sądowe oraz oceniane portfelowo ryzyko prawne, które wzrosły łącznie o 327 proc. rok do roku i wyniosły 762 mln zł. Rezerwy na zobowiązania sporne dotyczące franków wyniosły 531 mln zł, zaś rezerwa portfelowa na ryzyko prawne wynosiła 196 mln zł. Obecnie całkowite rezerwy na sprawy sporne oraz portfelowe stanowią 14 proc. aktywnego portfela kredytów walutowych CHF. Na koniec czerwca grupa była pozwana w 6,5 tys. postępowań dot. kredytów frankowych (w tym 2 pozwy zbiorowe objęte są ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym).

Santander analizuje propozycję KNF dotyczącą ugód. Prowadzone są również konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów. "Bank prowadzi testy zawierania tego rodzaju ugód. W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze" - napisano w raporcie.