Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN

Dla Grupy ORLEN kwestie związane z ESG są ważnym elementem zarządzania strategicznego, dlatego są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy ORLEN dla wzmocnienia wyników finansowych koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Filary strategii zrównoważonego rozwoju

W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju ORLEN wyróżnia trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

W przypadku filaru środowiskowego uwaga skupiona jest na klimacie, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i skutecznym wdrażaniu praktyk gospodarki surowcowej.

W filarze społecznym głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są nieustannym i nieocenionym źródłem inspiracji dla działań CSR. ORLEN wykorzystuje swoją znaczącą siłę nabywczą w regionie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie odpowiedzialności za cały cykl życia produktu – w tym za użyte surowce, rozwój produktu, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. Ważne jest również promowanie rozwoju odpowiedzialnej konsumpcji wśród klientów firmy.

Wreszcie, w obszarze filaru zarządzania, koncern koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających osadzenie ESG w naszych systemach zarządzania, odpowiednim i przejrzystym raportowaniu, etyce i wartościach organizacyjnych.

Na rzecz klimatu

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. Strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

Firma przedstawiła także konkretne zobowiązania w tym zakresie. Krok ten był odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Co istotne, decyzja koncernu wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. W ciągu najbliższej dekady Grupa ORLEN na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe, przeznaczy ok. 30 mld zł.

A zmiany klimatu stanowią istotne wyzwanie dla spółek Grupy. Trwającą globalną transformację energetyczną koncern postrzega jako olbrzymią szansę rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa firma w regionie PKN ORLEN chce jeszcze mocniej angażować się w ten proces.

W związku z tym we wrześniu 2020 r. firma zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 r. Grupa ORLEN o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. na jednostkę energii w obszarze energetyki.

Długoterminowe działania

Działania pozytywnie wpływające na uwarunkowania środowiskowe w otoczeniu są realizowane długofalowo.

Przykładem jest poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej instalacji przemysłowych. W zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku firma zmniejszyła ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m sześc. w latach 80. do 26,5 mln m sześc. w 2020 r., czyli prawie o połowę. Koncern zredukował również ilość odprowadzonych ścieków: z 40 mln do 12,4 mln m sześc., przy znaczącym wzroście przerobu ropy.

W aktywach produkcyjnych Grupy ORLEN w Polsce, Czechach czy na Litwie w ostatnich latach zostało zrealizowanych szereg działań, które ograniczają wpływ działalności koncernu na środowisko.

Innym przykładem takich działań jest jedyna w Polsce instalacja do produkcji zielonego glikolu propylenowego – bioproduktu czystego i bezpiecznego dla środowiska. Spółka ORLEN Południe w Trzebini może produkować rocznie aż 30 tys. ton tego produktu, który wykorzystywany jest m.in. w medycynie, kosmetyce, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Inwestycja ta została zrealizowana w dwa lata mimo niesprzyjającego czasu pandemii.

Z kolei w Jedliczu ORLEN Południe planuje budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Dzięki planowanej budowie tego nowoczesnego, wydajnego kompleksu Polska ma szansę umocnić swoją pozycję w Europie w obszarze biopaliw nowej generacji.

Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie również recykling. Do 2030 r. Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton rocznie. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Ewolucja tradycyjnego biznesu

Mimo postępującej rewolucji napędów w transporcie większość pojazdów jeszcze przez pewien czas będzie napędzana głównie paliwami tradycyjnymi. Dlatego rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN do 2030 r., dążącej do utrzymania pozycji lidera w tym sektorze.

Fundamentem dalszego rozwoju tego obszaru działalności będzie z jednej strony pogłębienie przerobu ropy, z drugiej zwiększenie efektywności całego sektora paliwowo-energetycznego. Poprawa efektywności przyczyni się do obniżenia emisyjności, co jest jednym z celów strategicznych Grupy.

Dlatego już w 2020 r. Grupa ORLEN rozpoczęła budowę kluczowej dla rafinerii w Płocku instalacji Visbreakingu. W wyniku tej inwestycji pozostałość próżniowa, dotąd wykorzystywana do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy.

Oznacza to, że rafineria będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób, a tym samym uzyskiwać wyższe o kilka punktów procentowych udziały paliw z baryłki ropy naftowej, a co za tym idzie, poprawi efektywność energetyczną płockiego zakładu. Zgodnie z szacunkami po zakończeniu inwestycji, które planowane jest na koniec 2022 r., zysk operacyjny koncernu wzrośnie nawet o 415 mln zł rocznie.

Wzmacnianie energetyki odnawialnej

Przyszłością polskiej gospodarki jest rozwój sektora energetycznego opartego przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dlatego na rozwój energetyki, w tym projekty wspierające cel osiągnięcia neutralności emisyjnej, Grupa ORLEN do końca dekady przeznaczy 47 mld zł.

Firma od dwóch lat intensywnie pracuje nad przygotowaniem kluczowej inwestycji w tym obszarze – farmy wiatrowej na Bałtyku. Rozpoczęcie inwestycji o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW planowane jest na rok 2023, a zakończenie w roku 2026. Partnerem branżowym Grupy ORLEN przy realizacji tego projektu jest kanadyjska firma Northland Power Inc.

Grupa ORLEN umacnia też swoją pozycję w zakresie energetyki odnawialnej poprzez przejęcia lądowych farm wiatrowych. Portfolio OZE Grupy od początku tego roku powiększyło się o trzy lądowe farmy wiatrowe na Pomorzu o łącznej mocy ok. 90 MW oraz farmę wiatrową Kanin o mocy 20 MW w województwie zachodniopomorskim.

Warto przypomnieć, że w lipcu 2020 r. spółka Energa z Grupy ORLEN uruchomiła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce o mocy 31 MW w Przykonie w województwie wielkopolskim. Z kolei w ramach powstającego Centrum OZE Energa planowana jest dalsza rozbudowa kompetencji w fotowoltaice. W tym zakresie od początku 2021 r. w gminie Przykona zainicjowane zostały dwa projekty – farma fotowoltaiczna Gryf o mocy 20 MW i planowana farma Mitra o mocy ok. 100 MW.

Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN