Getin Noble Bank miał w I kwartale 110 mln zł straty netto wobec 94 mln zł prognozowanych przez rynek. Strata jest nieco mniejsza niż rok temu (160 mln zł) i w IV kwartale (245 mln zł). Bank podał, że wynik grupy za I kwartał 2020 roku nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w planie naprawy.

Wynik odsetkowy zgodnie z oczekiwaniami analityków w I kwartale wyniósł 285 mln zł, czyli urósł o 29 proc. rok do roku ze względu na wyraźne obniżenie kosztów finansowania (na początku ubiegłego roku były bardzo wysokie z powodu kryzysu płynnościowego jaki bank przechodził pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r.). Marża odsetkowa na koniec I kwartału to 2,3 proc. (+0,5 pp. rdr). W pierwszych trzech miesiącach oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł również 1,7 proc. Obserwowany jest spadek kosztu pozyskania nowych depozytów klientów detalicznych – w grudniu 2019 r. koszt ten wynosił 1,8 proc., natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. było to 2,8 proc. Wynik z opłat i prowizji spadł do zaledwie 11 mln zł, o 45 proc. rok do roku, czyli okazał się o 45 proc. poniżej oczekiwań rynku Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).

Odpisy kredytowe wyniosły w pierwszym kwartale 1729 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe od prognoz. Odpisy wzrosły o 72 proc. przez rok i o 82 proc. kwartalnie. Bank nie zawiązał, przeciwnie niż większość dużych banków (nie zrobili tego także Alior i BOŚ), specjalnej rezerwy na pandemię. „Aktualnie nie można jeszcze oszacować pełnych skutków pandemii, a w związku z tym nie można też przedstawić jednoznacznych jej skutków wpływu na bank. Z pewnością jednak zjawiska te stanowią czynnik niepewności co do możliwości osiągnięcia przez bank i grupę kapitałową zamierzonych celów biznesowych” – podano w raporcie.

- Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych – mówi Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.

Bank nadal nie spełnia wymogów kapitałowych. Współczynnik Tier1 i TCR na koniec marca wynosiły odpowiednio 7,19 proc. i 8,76 proc. w porównaniu do wymogów odpowiednio wynoszących 9,49 proc. i 11,82 proc. (wcześniej wymogi były po 3 pkt proc. większe, ale wycofanie bufora ryzyka systemowego je obniżyło zmniejszając lukę o 1,2 mld zł). O naruszeniu wymogu kapitałowego bank zawiadomił KNF i BFG, ale nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na założenie dotyczące kontynuacji działania. Bank ma wysoką płynność: LCR na koniec kwietnia wyniósł 176 proc. (124 proc. na koniec marca) w porównaniu do minimum wymaganego przez regulacje wynoszącego 100 proc. Wskaźnik kredytów do depozytów to 84,7 proc.