Na piątkowym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz domów maklerskich w 2023 roku.

KNF podkreśla, że jej celem jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów.

Dla banków komercyjnych kryteria wypłaty dywidendy w 2023 r. są dosyć surowe. I tak, kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

- nierealizujące programu naprawczego

- pozytywnie oceniane w ramach Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5)

- wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.

- posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5 proc. + 56,25 proc. *wymóg P2R3 + wymóg połączonego bufora

- posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6 proc. + 75 proc.*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora

- posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora.

Kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Zaś kwotę do wysokości 100 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75 proc., a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.).

Dodatkowe kryteria zastosowano dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych. Tu stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować o wskaźniki oparte o udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego oraz wskaźniki oparte o udział kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Im większy udział, tym większa wartość korekty, może sięgnąć ona nawet 100 proc.

KNF podkreśla w piśmie, że uznaje za niezbędne niepodejmowanie przez banki innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od jej wyniku.

W porównaniu z wytycznymi dotyczącymi polityki dywidendowej w 2022 r. warunki wypłaty nie zmieniły się w istotny sposób. Większy nacisk KNF kładzie jedynie na jakość portfela kredytowego.