Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (KBS) podał dzisiaj informacje o decyzjach wpływających istotnie na jego fundusze własne oraz wynik w I półroczu. Na podstawie wyników inspekcji przeprowadzonej przez UKNF między 7 kwietnia a 27 maja tego roku oraz poinspekcyjnej analizy portfela kredytowego zarząd banku ustalił, że wartość aktywów kredytowych w jego bilansie na koniec 2020 r. była zawyżona o 27,5 mln zł. To skutek nierozpoznania wymaganych w tej dacie rezerw celowych na ryzyko kredytowe, ponadto bank nie rozpoznał w pasywach rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe w kwocie 0,6 mln zł – podał KBS. Dodał, że wskazane rezerwy celowe winny były być rozpoznawane w latach ubiegłych i obciążać bilanse oraz wyniki poprzednich lat obrotowych, począwszy od 2017 r.

W związku z tym zarząd podjął decyzję o rozpoznaniu retrospektywnej korekty rezerw celowych poprzez obciążenie pozycji "zysk/strata z lat ubiegłych". Wskazane korekty zostaną zaprezentowane w danych porównawczych w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze bieżącego roku. Rozpoznanie w pozycji "zysk/strata z lat ubiegłych" łącznej kwoty 28,1 mln zł obniży fundusze własne banku oraz łączny współczynnik kapitałowy o około 1,85 proc. „Łączny współczynnik kapitałowy banku zostanie utrzymany na poziomie przekraczającym 13,0 proc., powyżej progu minimalnego 10,5 proc. Część rezerw celowych rozpoznanych w ramach opisanej korekty będzie podlegać rozwiązaniu, co będzie miało korzystny wpływ na bieżący wynik banku” – podał KBS.