Ostatni niezamówiony rating Banku BPH, wydany przez EuroRating, to BB- z perspektywą stabilną. Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej Banku BPH jest sfinalizowany podział banku i przejęcie jego głównej części operacyjnej przez Alior Bank. Po podziale na majątek BPH składają się niemal wyłącznie należności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych (denominowanych głównie we frankach szwajcarskich). Aktywa banku finansowane są natomiast, oprócz kapitału własnego, praktycznie w całości pożyczkami od jedynego udziałowca banku – grupy General Electric.

Ponieważ Bank BPH nie będzie już prowadził typowej działalności operacyjnej oraz nie będzie zbierał depozytów klientów ani emitował papierów dłużnych kierowanych do zewnętrznych inwestorów, agencja ratingowa EuroRating uznaje, że ocena wiarygodności finansowej tego banku nie będzie już stanowiła przedmiotu zainteresowania uczestników rynku. Stąd też EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej tej instytucji i wycofuje nadany jej rating kredytowy.

Tzw. część podstawową BPH, czyli cały bank z wyjątkiem hipotecznych kredytów frankowych i BPH TFI, przejął Alior Bank. Za tę część banku (około 12-13 mld zł aktywów) Alior zapłaci około 1,5 mld zł, które sfinansuje z przeprowadzonej w czerwcu emisji akcji z prawem poboru (pozyskał 2,2 mld zł brutto, z czego pozostałe ok. 500-600 mln zł trafi na zasilenie kapitałów). Dzięki przejęciu Alior awansował na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów (z 10. na koniec I półrocza tego roku). Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH na początku listopada, zaś fuzja operacyjna ma być dokończona w I kwartale przyszłego roku.