fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wywiady i opinie

Niech Grecy w końcu wybiorą

Fotorzepa, AW Andrzej Wiktor
De­kla­ra­cje przed­sta­wi­cie­li NBP, że bank cen­tral­ny ma wy­star­cza­ją­ce środ­ki, że­by bro­nić war­to­ści zło­te­go w przy­pad­ku moc­ne­go osła­bie­nia na­szej wa­lu­ty, są zwy­kłą grą z ryn­ko­wy­mi spe­ku­lan­ta­mi
Ma­ją tyl­ko znie­chę­cić zbyt bez­czel­nych har­cow­ni­ków do gry na zniż­kę kur­su zło­te­go. Bo gdy­by do­szło do praw­dzi­we­go ata­ku spe­ku­la­cyj­ne­go na na­szą wa­lu­tę, to re­kor­do­we w hi­sto­rii re­zer­wy – w kwiet­niu 77,6 mld eu­ro – nie wy­star­czy­ły­by na dłu­go. W ze­szłym ro­ku NBP czte­ro­krot­nie in­ter­we­nio­wał w obro­nie kur­su zło­te­go. Jak oce­nia­li di­le­rzy wa­lu­to­wi, za każ­dym ra­zem rzu­cał na ry­nek 300 – 400 mln eu­ro. Gdy­by na ryn­ku zna­leź­li się wiel­cy spe­ku­lan­ci, zde­cy­do­wa­ni ostro po­grać z na­szym ban­kiem cen­tral­nym, to szyb­ko wy­dre­no­wa­li­by go z re­zerw. Bo z ryn­kiem wy­grać się nie da.Sko­ro przed ata­kiem Geo­r­ge'a So­ro­sa mu­sie­li się w 1992 r. ugiąć Bry­tyj­czy­cy, to i NBP nie miał­by szans na zwy­cię­stwo. Mu­si­my się nie­ste­ty przy­zwy­cza­ić do moc­nych wa­hań kur­su zło­te­go i ja­koś z tym żyć. Kil­ka mie­się­cy po upad­ku Leh­man Bro­thers mie­li­śmy eu­ro po 5 zł...
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA