fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Kara za szkolenie terrorystów

www.sxc.hu
Za ułatwianie innej osobie popełnienia przestępstwa terrorystycznego będzie groziło więzienie – przewiduje przygotowana nowelizacja kodeksu karnego
Karalność przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną zostanie zmieniona. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało już nowelizację kodeksu karnego w tym zakresie.

Więzienie za udzielanie informacji

– Decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania terroryzmu (2008/919/WSiSW) poszerza katalog przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną. Państwa członkowskie, w tym Polska, zostały zobowiązane do kryminalizacji publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, rekrutacji na potrzeby terroryzmu oraz szkolenia na potrzeby terroryzmu – wyjaśnia Joanna Dębek, rzecznik prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zgodnie z projektem karalne będzie przede wszystkim rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Zabronione będzie więc np. dostarczanie wskazówek dotyczących metod i technik podkładania ładunków wybuchowych w miejscach publicznych czy publikowanie na stronach internetowych materiałów instruktażowych wskazujących, jak dokonywać zamachów.
Osoba, która dopuści się takiego czynu, będzie mogła trafić do więzienia na czas od trzech miesięcy nawet do pięciu lat.

Sąd uzna zagraniczny wyrok

Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zmienia też kodeks postępowania karnego. Dzięki tej nowelizacji sądy polskie będą mogły uznać orzeczenie karne zapadłe w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod nieobecność danej osoby na rozprawie. Analogicznie uznane za granicą będą mogły być polskie orzeczenia, które również wydano bez obecności oskarżonego na sali rozpraw.
5 lat będzie groziło za publikowanie treści ułatwiających dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
– Dziś uznanie takiego orzeczenia nie jest możliwe – mówi prof. Piotr Kruszyński, procesualista z Uniwersytetu Warszawskiego. – Jeżeli procesowe prawa oskarżonego są zapewnione, w tym głównie prawo do obrony, to nie widzę żadnych przeszkód niepozwalających uznać orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego – dodaje. Jego zdaniem zmiana ta ułatwi współpracę sądową w sprawach karnych między państwami członkowskimi UE.
Zgodnie z projektem uznanie zagranicznego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego będzie musiało nastąpić wówczas, gdy został on wezwany do udziału w postępowaniu lub w inny sposób zawiadomiony o terminie i miejscu rozprawy albo posiedzenia i jednocześnie pouczono go, że jego niestawiennictwo nie jest przeszkodą w wydaniu orzeczenia.
Odmowa uznania wyroku nie będzie możliwa także wówczas, gdy w rozprawie lub posiedzeniu brał udział obrońca oskarżonego. Oświadczenie skazanego, że nie kwestionuje on wydanego pod jego nieobecność orzeczenia lub że nie chce skorzystać z przysługującego mu prawa do przeprowadzenia z jego udziałem nowego postępowania sądowego, także będzie obligowało sąd do uznania zagranicznego orzeczenia.
Zmiana przepisów ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny:
- skierowany na posiedzenie rządu
Zobacz serwisy:
Zobacz projekty zmian w prawie karnym i procedurze karnej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA