fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Firma może się powołać na cudze doświadczenie

Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Gmina, ogłaszając przetarg, nie ma już prawa żądać od indywidualnych przedsiębiorców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
[b]Tak wynika z opublikowanych niedawno interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych.[/b]
Zgodnie z nimi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie potwierdzają spełnienia warunków, nie przesądzają również o wykluczeniu z przetargu. W związku z tym [b]zamawiający nie ma prawa ich żądać od osób fizycznych będących przedsiębiorcami[/b].
Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336579](DzU z 2009 r., nr 226, poz. 1817)[/link], pozwala żądać odpisu z właściwego rejestru, który ma potwierdzać, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. Prawnicy UZP w swej interpretacji zwracają jednak uwagę, że nie chodzi tu o ewidencję działalności gospodarczej, gdyż w niej takich informacji nie ma. Dlatego też indywidualni przedsiębiorcy (osoby fizyczne) poprzestają na złożeniu stosownego oświadczenia.
[srodtytul]Doświadczenie nie tylko własne[/srodtytul]
Zgodnie z nowymi przepisami (patrz ramka niżej) wykonawcy nie muszą samodzielnie spełniać wszystkich warunków – mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Mówiąc wprost: firma, która nie położyła nawet kilometra jezdni, może z powodzeniem startować w przetargu na budowę drogi. Wystarczy, że przedstawi zaświadczenie firmy, która ma już doświadczenie w tego typu pracach potwierdzające użyczenie potencjału.
Według interpretacji UZP odwołanie się do cudzej wiedzy i doświadczenia może oznaczać konieczność udziału firmy, która ich użycza, jako podwykonawcy.
[wyimek]Firma, która tylko daje pożyczkę innej, nie musi brać udziału w realizacji inwestycji [/wyimek]
– [b]Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej[/b]. Stąd też dla wykazania odpowiednich ich zasobów przy ocenie wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego niezbędne może być powołanie się na jego udział w wykonywaniu części zamówienia – piszą prawnicy.
Nie zawsze jednak firma, z której potencjału korzysta startujący w przetargu, musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Jeśli chodzi o zdolność finansową, potencjał techniczny czy osoby zdolne do wykonania zamówienia, wystarczy samo zobowiązanie zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy, że ich użyczy.
– [b]Stosunki wykonawcy z podmiotem trzecim mogą się ograniczać do zobowiązania udzielenia wykonawcy np. pożyczki, wydzierżawienia określonego sprzętu czy też udostępnienia pracownika[/b], co dla wykazania spełnienia odpowiednich warunków i z punktu widzenia zapewnienia gwarancji należytego wykonania zamówienia może się okazać wystarczające – twierdzi UZP.
[srodtytul]Co to są warunki[/srodtytul]
Nowelizacja przepisów wprowadziła znaczne zmiany w przepisach dotyczących warunków udziału w postępowaniu. Z jednej strony wynikają one z art. 22 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=501BCE17C3AD3F7160B5F7A97C3BD02A?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link], który mówi, jakie wymagania muszą spełnić wykonawcy. Z drugiej strony art. 24 ust. 1 pzp wymienia powody do wykluczenia z przetargu. Czy oba przepisy odnoszą się do warunków udziału w postępowaniu? Zdaniem prawników UZP tak.
– We wszystkich przepisach ustawy dotyczących warunków ustawodawca posługuje się określeniem „warunki udziału w postępowaniu”, a w jednym, dodanym w nowelizacji dotyczącej przedmiotowej materii, tj. w art. 26 ust. 2a, nie posługuje się tym określeniem, lecz odwołaniem do warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp oraz w art. 24 ust. 1 pzp. Należy więc uznać, iż te dwie kategorie warunków łącznie stanowią „warunki udziału w postępowaniu” – wywodzą autorzy tej opinii prawnej.
Pełna treść interpretacji UZP znajduje się na stronie internetowej: [link=http://www.uzp.gov.pl]www.uzp.gov.pl[/link] (należy wejść w zakładkę: prawo krajowe oraz opinie prawne).
[ramka][b]Co zmieniło się w prawie[/b]
Przełom roku obfitował w zmiany przepisów przetargowych:
[b]22 grudnia 2009 r. weszła w życie tzw. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333883]mała nowelizacja prawa zamówień publicznych z 5 listopada (DzU nr 206, poz. 1591)[/link], która m.in.:[/b]
– skróciła czas na zadawanie pytań dotyczących specyfikacji,
– wprowadziła możliwość wypłacania zaliczek,
– radykalnie podwyższyła opłatę skarbową od skargi;
[b]29 stycznia weszła w życie tzw. duża nowelizacja (DzU nr 223, poz. 1778), która m.in.:[/b]
– całkowicie zreorganizowała system środków ochrony prawnej (np. likwidacja protestów),
– wprowadziła ograniczenia dotyczące stosowania trybów niekonkurencyjnych. [/ramka]
[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=s.wikariak@rp.pl]s.wikariak@rp.pl@[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA