fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym

Stosunek pracy pracownika będącego radnym podlega szczególnej ochronie. Powoduje ona, że pracodawca zamierzający rozwiązać umowę z takim pracownikiem musi wpierw uzyskać na to zgodę właściwej rady lub sejmiku
Ochrona zatrudnienia radnego wynika z przepisów art. 25 ust.2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F422097FBAF7515BC78E68A2BA352F03?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,[/link] art. 22 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=49E4DC8CAC45FFA1EA39EAEAF8AF1FAB?id=163434]ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym[/link] oraz z art. 27 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1D7BB743FB0B1CA85585BC272D9E04FD?id=163432]ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.[/link] Zgodnie z tymi przepisami organ stanowiący odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Ochrona trwałości stosunku pracy radnego obejmuje także ochronę przed wypowiedzeniem zmieniającym, dotyczącym zmiany warunków pracy i płacy. Wynika to wyraźnie z art. 42 § 1 k.p., w myśl którego [b]przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.[/b] Należy tu więc stosować w sposób odpowiedni także i ww. przepisy ograniczające możliwość wypowiedzenia pracownikowi – radnemu umowy o pracę. Tym bardziej, że w razie nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne prowadzące do rozwiązania umowy o pracę.[b] Niedopuszczalna jest zatem bez zgody rady gminy zmiana warunków pracy lub płacy pracownika będącego równocześnie radnym gminy w drodze wypowiedzenia zmieniającego. [/b]
[b]Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 23 lutego 2006 r.,[/b] stwierdzając, że wynikający z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zakaz rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z radnym bez uprzedniej zgody rady gminy, której członkiem jest ten pracownik, obejmuje również zakaz wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu radnym bez zgody właściwej rady [b](III BP 4/05)[/b]. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że sformułowanie zawarte w art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, iż rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem – nie ogranicza się jedynie do zakazu rozwiązania (w drodze wypowiedzenia lub niezwłocznie) stosunku pracy z pracownikiem będącym równocześnie radnym bez zgody właściwej rady, ale obejmuje również zakaz wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu radnym bez zgody właściwej rady.
[ramka][b]Przykład[/b]
Pracownik w czasie, gdy piastował mandat radnego rady miasta, otrzymał od swego pracodawcy wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę w części dotyczącej warunków płacy (obniżenia dodatku stażowego oraz odprawy emerytalnej). Wystąpił wówczas do sądu pracy z powództwem przeciwko swemu pracodawcy o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków płacy. W pozwie wskazywał, że pracodawca nie występował do rady miasta o wyrażenie zgody na takie pogorszenie jego warunków pracy. Sąd po ustaleniu, że pracodawca zaniechał zwrócenia się do rady miasta o uzyskanie zgody na złożenie wypowiedzenia zmieniającego, stwierdził, że powództwo pracownika jest uzasadnione i w wyroku uznał dokonane wypowiedzenie za bezskuteczne, co oznacza, że do pracownika będą nadal miały zastosowanie dotychczasowe zasady jego płacy. [/ramka]
Oznacza to, że [b]pracodawca mając zamiar wypowiedzenia pracownikowi będącemu radnym, warunków płacy lub pracy, powinien uprzednio zwrócić się do właściwej rady (sejmiku województwa) o wyrażenia zgody[/b] na złożenie pracownikowi określonego wypowiedzenia zmieniającego. W razie odmowy ze strony tej rady (sejmiku województwa) wypowiedzenie to jest niedopuszczalne. Gdyby zaś pracodawca pomimo braku zgody złożył jednak pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, to będzie ono skuteczne i doprowadzi do zmiany warunków pracy lub płacy. Z tym że pracownik może po uzyskaniu tego wypowiedzenia skutecznie wystąpić do sądu pracy z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy.
[i]Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Kielcach[/i]
[ramka][b]Uwaga [/b]
Szczególna ochrona stosunku pracy radnego powstaje z chwilą jego wyboru, czyli dzień wyboru pracownika do pełnienia funkcji radnego stanowić będzie zarazem moment rozpoczęcia okresu ochronnego. Natomiast koniec tej ochrony następuje z upływem kadencji, na którą został powołany radny, chyba że wcześniej utraci on mandat radnego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA